Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 9–11.02.2024 r. Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

Miejsce reko­lek­cji: Dom Misyjny św. WawrzyńcaSanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18 Częstochowa: 

kon­to: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18:                                               16 1240 1213 1111 0010 0793 1421; 

Uwagi Organizacyjne !

Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gimnazjum 

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.

Plan reko­lek­cji dla mał­żeństw i narze­czo­nych 09–11.02.2024 z  Państwem Jackiem i Jadwigą Pulkowskich

  Temat: Wychowanie chrześcijańskie  dziś-czy jest możliwe? 

Słowo Życia: „Ja sam i mój dom słu­żyć chce­my Panu”.
(Joz 24,15)

DWCH 3. „Rodzice, ponie­waż dali życie dzie­ciom, w naj­wyż­szym stop­niu są obo­wią­za­ni do wycho­wa­nia potom­stwa i dla­te­go muszą być uzna­ni za pierw­szych i głów­nych jego wycho­waw­ców. To zada­nie wycho­waw­cze jest tak wiel­kiej wagi, że jego ewen­tu­al­ny brak z trud­no­ścią dał­by się zastą­pić. Do rodzi­ców bowiem nale­ży stwo­rzyć taką atmos­fe­rę rodzin­ną, prze­po­jo­ną miło­ścią i sza­cun­kiem dla Boga i ludzi, aby sprzy­ja­ła całe­mu oso­bi­ste­mu i spo­łecz­ne­mu wycho­wa­niu dzie­ci. Dlatego rodzi­na jest pierw­szą szko­łą cnót spo­łecz­nych, potrzeb­nych wszel­kim społecznościom”. 

Konferencje i świadectwo będą transmitowane na żywo na stornie: YouTube sanktuarium krwi Chrystusa na żywo lub poniżej są wszystkie nagrania 7 filmów

Po Mszy św. I Konferencja - „Cztery miło­ści, któ­re potrze­bu­je dziec­ko do nor­mal­ne­go rozwoju”
PP. Jadwiga i Jacek Pulikowscy, 9.00 II Konferencja „Miłość taty, miłość mamy, miłość wza­jem­na i miłość Boga” P. Jacek Pulikowski,     12.00 III Konferencja „Hierarchia waż­no­ści w miło­ści. Sposoby budo­wa­nia wię­zi ojca z dziec­kiem” P. Jacek Pulikowski„ IV Konferencja: „Wychowanie dzie­ci do czy­sto­ści, wła­ści­we rozu­mie­nie sek­su­al­no­ści” — P. Jacek Pulikowski,
20.45 Świadectwo — Świadectwo Joanny i  Rafała Patyra

Piątek 09.02.2024

ks. Bogusław Witkowski CPPS

         17.30 Msza św. w Sanktuarium
Ks. Bogusław Witkowski-homilia i ks. Mariusza Szykuła, ks. Łukasz Tarnowski — Misjonarze Krwi Chrystusa(CPPS)

        — Po Mszy św. I Konferencja — Cztery miło­ści, któ­re potrze­bu­je dziec­ko do nor­mal­ne­go rozwoju”
PP. Jadwiga i Jacek Pulikowscy

        

19.45<>20.00  kola­cja

20.45 spo­tka­nie wspól­ne rodzi­ców i dzie­ci w auli

Sobota 10.02.2024

         7.45 Modlitwa w kapli­cy razem z dziećmi

         8.00 Śniadanie

         9.00 II Konferencja w Sanktuarium -„Miłość taty, miłość mamy, miłość wza­jem­na i miłość Boga” P. Jacek Pulikowski

         12.00 III Konferencja w Sanktuarium — „Hierarchia waż­no­ści w miło­ści. Sposoby budo­wa­nia wię­zi ojca z dziec­kiem” P. Jacek Pulikowski

          13.45<>14.00 Obiad

         16.00 Adoracja w Sanktuarium(Okazja do Sakramentu Pokuty)

         17.30 Msza św. w Sanktuarium -ks. Bogusław Witkowski- homi­lia i Damian Siwicki — Misjonarze Krwi Chrystusa (CPPS)

          — Po Mszy św. IV Konferencja — „Wychowanie dzie­ci do czy­sto­ści, wła­ści­we rozu­mie­nie sek­su­al­no­ści”. P. Jacek Pulikowski

          19.45<>20.00  kolacja

        20.45 Świadectwo — Świadectwo Joanny i  Rafała Patyra


          

Dzieci i mło­dzież z opie­ku­na­mi są na Mszy parafialnej/lub mają zajęcia

Niedziela 11.02.2024

         7.45 Modlitwa w kapli­cy razem z dziećmi

         8.00 Śniadanie

            9.15 V Konferencja-Godzina Pytań ( aula)

             11.00 Msza św. w Domu Misyjnym (kaplica/aula)           

          12.00 Obiad 

 Zakończenie reko­lek­cji AMDG !

Uwaga!  Godzina Pytań pole­ga na bez­po­śred­nim lub pośred­nim (na kart­kach ano­ni­mo­wo) zada­wa­niu pytań pro­wa­dzą­cym reko­lek­cje razem z kapła­nem. Ci, któ­rzy nie będą mogli bez­po­śred­nio zada­wać pytań pro­wa­dzą­cym reko­lek­cje pro­si­my o przy­sy­ła­nie pytań bądź pro­ble­mów doty­czą­cych spraw mał­żeń­skich lub rodzin­nych, lub ducho­wo­ści mał­żeń­skiej na poniższy 

e‑mail:  boguslaww62@gmail.com lub tel. 694 451 259  do 04.02.2024 r.

- ofia­ra dla Państwa Pulikowskich dla korzy­sta­ją­cych z kon­fe­ren­cji z zewnątrz: taca Msza św. 10.02.24 rok godz. 17.30

 

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.