[Ukrainian] Реліквія Пренайдорожчої Крові Христа в Мантуї

Санктуарій Крові Христа в Ченстохові 1. Кожного дня Можливість молитви перед Реліквіарієм Христової Крові та отримання індивідуального благословення. 2. Кожного тижня Молебень до Христової Крові з індивідуальним благословенням Реліквіарієм щочетверга після Служби Божої о 17.30. 3. Кожного місяця Процесійна Дорога Христової Крові о 14.30…

[Croatian] Povijest relikvije Predragocjene Krvi u Mantovi

U Bazilici sv. Andrije apo­sto­la u Mantovi čuva se još i danas dra­go­cje­na reli­kvi­ja Krvi Kristove. Zbog vjer­ske važno­sti ove reli­kvi­je bazi­li­ka je pove­za­na s povi­je­šću Mantove i zato je posta­la sre­di­štem vjer­skog i dru­štve­nog živo­ta. Povijesno je doka­za­no da su na mje­stu gdje se…

[Italian] La reliquia del Preziosissimo Sangue a Mantova

La basi­li­ca con­ca­te­dra­le di S. Andrea Apostolo gode la situ­azio­ne feli­ce di aver con­se­rva­to a tutt’oggi la pre­zio­sa reli­qu­ia del Sangue di Cristo. Non stu­pi­sce quin­di che, per la sin­go­la­re pre­mi­nen­za reli­gio­sa, sia sem­pre sta­ta cor­re­la­ta alla sto­ria di Mantova, polo…