Z „Księgi Pielgrzymów” Sanktuarium

„Dziękuję Ci, Jezu, że w tym miej­scu mogę pro­sić Cię o łaski potrzeb­ne dla mojej, znie­wo­lo­nej grze­chem, rodzi­ny i bli­skich. Proszę Cię o prze­mia­nę według Twojej woli.” „Ucz mnie, Panie Jezu, jak być cząst­ką Twojej Krwi dla każdego…” „Panie Jezu, dzię­ku­ję za ura­to­wa­nie mnie…

Z „Księgi Pielgrzymów” Sanktuarium

„Dziękuję, że mnie tu przy­pro­wa­dzi­łeś, to takie nie­zwy­kłe doświad­cze­nie. Obmywam w Twej Przenajświętszej Krwi sie­bie, moją rodzi­nę, zna­jo­mych, a szcze­gól­nie oso­by z gru­py DDA. Obmyj nas i ulecz” „Najświętsza Krwi Chrystusa dzię­ku­ję za szczę­śli­wą ope­ra­cję Teresy i Jana” „Panie Jezu, Twa Kropla Krwi pomo­gła w skła­da­nych…

Z „Księgi Pielgrzymów” Sanktuarium

„To taki pięk­ny dar tu Być, na tym miej­scu. Dziękuję.” (Maria) „Krwi Chrystusa, któ­ra dałaś zba­wie­nie i miło­sier­dzie mnie grzesz­ni­ko­wi, dzię­ku­je Ci za takie Wielkie Miłosierdzie dla mnie, w takiej męczeń­skiej śmier­ci na krzy­żu.” (Krzysztof)   „Panie Jezu, tutaj w tym Sanktuarium, okry­wasz…

Z wpisów do „Księgi Pamiątkowej” Sanktuarium…

„…Twoje Rany mówią do nas gło­śniej, niż wszyst­kie sło­wa, a spoj­rze­nie na Twoją Krew umac­nia nas, nawet wte­dy, gdy już nie jeste­śmy w sta­nie się modlić. Niech żad­na kro­pla Twojej Krwi nie będzie prze­la­na nada­rem­nie. Niech będzie wyra­zem goto­wo­ści do ofia­ry, do cier­pie­nia,…

1 2