relikwiarz_droga-KrwiDokument autentyczności Relikwii Krwi Chrystusa

Petrus Calchi Novati, Z łaski Boga i Stolicy Apostolskiej Biskup Świętego Kościoła w Lodi

Wszem wobec i każ­de­mu z osob­na, kto na niniej­szy list patrzeć będzie, zaświad­cza­my i wia­ry­god­nym czy­ni­my, iż uzna­je­my ku więk­szej chwa­le Boga wszech­mo­gą­ce­go i czci Jego Świętych te świę­te cząst­ki jako zie­mię nasiąk­nię­tą Krwią Naszego Pana Jezusa Chrystusa, któ­rą, z auten­tycz­nych miejsc pobra­ną, ze czcią umiesz­cza­my w srebr­nym pojem­ni­ku kształ­tu okrą­głe­go dobrze zamknię­tym, połą­czo­nym lakiem kolo­ru czer­wo­ne­go i opa­trzo­nym naszą pie­czę­cią. Przekazujemy ją z moż­no­ścią prze­cho­wy­wa­nia, poda­ro­wy­wa­nia innym oraz do wysta­wia­nia w jakim­kol­wiek koście­le, ora­to­rium lub kapli­cy dla publicz­nej czci wier­nych. Wiernych zatem, w któ­rych ręce teraz lub w przy­szło­ści te Święte Relikwie tra­fią, napo­mi­na­my w Panu, iż nie godzi się ich w jaki­kol­wiek spo­sób sprze­da­wać ani łączyć z nimi rze­czy, któ­re są przed­mio­tem handlu.

dokument-autentycznosci_lodiW tej wie­rze to świa­dec­two, pod­pi­sa­ne przez nas i opa­trzo­ne naszą pie­czę­cią, wydajemy.
Dane w Lodi w Pałacu Biskupim, dnia 18 mie­sią­ca grud­nia roku 1935

(-) Petrus Calchi Novati
Ep. Laudensis

SS. Reliquiarum Custos
(-) Sac Felix Patrini

Autentyczność Relikwi

Updated on 2015-02-18T10:16:54+01:00, by ks. Marcin CPPS.