Życzenia Wielkanocne !

  Wszystkim, któ­rzy piel­grzy­mo­wa­li kie­dy­kol­wiek do nasze­go Sanktuarium, oraz Wszystkim, któ­rzy wspie­ra­ją nasz dom Misyjny i budo­wę nowe­go kościo­ła, oraz modlą­cym się do Krwi Chrystusa życzy­my doświad­cze­nia zmar­twych­wsta­nia w Chrystusie, poko­ju Bożego i rado­ści wspól­ne­go prze­by­wa­nia w gro­nie rodzin­nym. Z bło­go­sła­wień­stwem i modli­twą w Chrystusie Zmartwychwstałym. Misjonarze…

10–12.05.2024 Dni Skupienia o duchowości Krwi Chrystusa- Wieczerniki

Celem naszych spo­tkań w ramach Wieczerników Krwi Chrystusa jest głęb­sze pozna­nie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa i odda­nie się Bogu w tajem­ni­cy Boskiej Krwi, mówiąc ina­czej zawie­rze­nie się, swo­ich rodzin, miast, wio­sek i para­fii Przenajdroższej Krwi Naszego Pana. Jest to dzień sku­pie­nia w tema­cie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa.…

Czy szukasz Prawdy o in-vitro?

Głos bisku­pów o in vitro Warszawa, 18 paź­dzier­ni­ka 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski Szanowny Panie Prezydencie, Wobec ponow­ne­go pod­ję­cia przez Sejm spra­wy regu­la­cji praw­nej meto­dy in vitro, zabie­ra­my głos w tro­sce o nie­po­mi­ja­nie poważ­nych racji moral­nych oraz o usza­no­wa­nie sta­no­wi­ska ludzi uzna­ją­cych…

23–25.08.2023 Reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych u Misjonarzy Krwi Chrystusa

  Serdecznie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych w ter­mi­nie 23–25.08.2024 . Prowadzą spe­cja­li­ści z porad­nic­twa rodzin­ne­go PP. Waldemar i Maria Tlaga oraz ks. Bogusław Witkowski CPPS ( Misjonarz Krwi Chrystusa), Wspólnota Sychar.    Temat: Mężczyzną i niewiastą ich stworzył -Teologia ciała według św.…

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 9–11.02.2024 r. Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

Miejsce reko­lek­cji: Dom Misyjny św. Wawrzyńca i Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18 Częstochowa:  kon­to: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18:                                               16 1240 1213 1111 0010 0793 1421;  Uwagi Organizacyjne ! Zapewniamy opie­kę nad…

1 2 3 17