Sylwester z Bogiem 2022/Nowy Rok 2023 — Bal Pokoju i Nadziei

Migawki z Sylwestra z Bogiem, Sylwestra Pokoju i Nadziei: Świadectwa uczest­ni­ków syl­we­stra na gorą­co: „Dziękujemy za wspa­nia­łe­go Sylwestra. W szcze­gól­no­ści podzię­ko­wa­nia dla Reni za genial­ne pro­wa­dze­nia balu. Pozdrawiamy. Wesoła rodzinka. „I usły­sza­łam od kogoś,już nie pamiętam,że nie był jesz­cze na balu,gdzie On, Jezus Gospodarz…

Życzenia z Domu Misyjnego Św. Wawrzyńca i Sanktuarium Krwi Chrystusa z Częstochowy

Drodzy Współbracia CPPS, Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa, Sympatycy WKC  pra­gną­cy żyć ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa, Drodzy Pielgrzymi nawie­dza­ją­cy nasze Sanktuarium! Życzę Wam na tego­rocz­ne Święta Bożego Narodzenia doświad­cze­nia mocy od Zbawiciela, któ­ry się rodzi i któ­ry nigdy nie zosta­wia nas samy­mi, lecz…

Odpustu Krwi Chrystusa 26.06.2022 w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

 Odpustu Krwi Chrystusa 26.06.2022 w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa. Uroczystość odpustowa odbyła się tuż przed wejściem budowanej świątyni. 10.15 — Medytacja-pieśni na cześć Męki Pańskiej, z reper­tu­aru Moniki Sagan z Głogowa 11.00 – Msza świę­ta odpu­sto­wa pod prze­wod­nic­twem Prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa, ks.…

Tablica informacyjna o Sanktuarium przy bramie wjazdowej !!

TABLICA wer­sja przy­je­ta do reali­za­cji 10.09.2021_ Drogi Pielgrzymie i Odwiedzający to miejsce! Znajdujesz się na tere­nie Sanktuarium Krwi Chrystusa, czy­li na miej­scu świę­tym, dla­te­go god­ność tego miej­sca wymaga: -zaka­zu wjaz­du moto­cy­kli, rowe­rów itp. w celach rekreacyjnych -zaka­zu wpro­wa­dza­nia psów bez smyczy -zaka­zu…

1 2 3 5