Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 15–19.11.2021 r.

Zaproszenie na: Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa 15–19.11.2021 r. Słowo Życia: „Teraz radu­ję się w cier­pie­niach za was i ze swej stro­ny w moim cie­le dopeł­niam bra­ki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, któ­rym jest Kościół”. (Kol…

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Państwem Pulikowskich 14–16.01.2022 Częstochowa

  14–16.01.2022 pla­no­wa­ne są  reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z PP. Pulikowskich: Zapisy przez e‑mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259;   Temat: Waga i świę­tość współ­ży­cia małżeńskiego Prosimy o poda­nie kon­tak­tu do sie­bie i powia­do­mie­nie nas o obec­no­ści razem z dzieć­mi. Na ten moment koszt wynosi:   Ofiara: 200…

17.10.2021 r. Częstochowa,odpust św. Kaspra del Bufalo w Sanktuarium Krwi Chrystusa

„ I gdy­by­śmy nawet poświę­ca­li zdro­wie w posłu­dze, bia­da nam, jeśli wszyst­ko nie jest oży­wio­ne miło­ścią. «gdy­bym roz­dał na jał­muż­nę całą majęt­ność moją, a cia­ło wysta­wił na spa­le­nie, lecz miło­ści bym nie miał, nic bym nie zyskał.»(1 Kor13,2).” Natomiast bło­go­sła­wie­ni jeste­ście, jeśli u stóp…

Wieczerniki Krwi Chrystusa w Częstochowie w Sanktuarium Przenajdroższej Krwi

Celem naszych spo­tkań w ramach Wieczerników Krwi Chrystusa jest głęb­sze pozna­nie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa i odda­nie się Bogu w tajem­ni­cy Boskiej Krwi, mówiąc ina­czej zawie­rze­nie się, swo­ich rodzin, miast, wio­sek i para­fii Przenajdroższej Krwi Naszego Pana.  Serdecznie Zapraszamy Misjonarze Krwi Chrystusa !  Sanktuarium Krwi Chrystusa ul.…

13–15.08.2021 r. Rekolekcje rodzin, wakacje w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

Informujemy,że Rekolekcje Rodzin ter­min: 27.07–01.08.2021 roku są odwo­ła­ne i prze­nie­sio­ne na  ter­min 13–15.08.2021 Prowadzący: Ks. Bogusław Witkowski CPPS i PP. Tlaga Maria i Waldemar z Poradnictwa Rodzinnego z Gdańska, oraz z Wspólnota Sychar, Temat reko­lek­cji:  Św. Józef wzór ojca i męża w rodzinie Słowo Życia: „Ja sam i mój…

1 2 3