11–13.08.2023 Reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych u Misjonarzy Krwi Chrystusa

  Serdecznie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych w ter­mi­nie 11–13.08.2023 . Prowadzą spe­cja­li­ści z porad­nic­twa rodzin­ne­go PP. Waldemar i Maria Tlaga oraz ks. Bogusław Witkowski CPPS ( Misjonarz Krwi Chrystusa).    Temat: Mężczyzną i niewiastą ich stworzył -Teologia ciała według św. Jana Pawła II…

Sylwester z Bogiem 2022/Nowy Rok 2023 — Bal Pokoju i Nadziei

Migawki z Sylwestra z Bogiem, Sylwestra Pokoju i Nadziei: Świadectwa uczest­ni­ków syl­we­stra na gorą­co: „Dziękujemy za wspa­nia­łe­go Sylwestra. W szcze­gól­no­ści podzię­ko­wa­nia dla Reni za genial­ne pro­wa­dze­nia balu. Pozdrawiamy. Wesoła rodzinka. „I usły­sza­łam od kogoś,już nie pamiętam,że nie był jesz­cze na balu,gdzie On, Jezus Gospodarz…

Odpustu Krwi Chrystusa 26.06.2022 w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

 Odpustu Krwi Chrystusa 26.06.2022 w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa. Uroczystość odpustowa odbyła się tuż przed wejściem budowanej świątyni. 10.15 — Medytacja-pieśni na cześć Męki Pańskiej, z reper­tu­aru Moniki Sagan z Głogowa 11.00 – Msza świę­ta odpu­sto­wa pod prze­wod­nic­twem Prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa, ks.…

Tablica informacyjna o Sanktuarium przy bramie wjazdowej !!

TABLICA wer­sja przy­je­ta do reali­za­cji 10.09.2021_ Drogi Pielgrzymie i Odwiedzający to miejsce! Znajdujesz się na tere­nie Sanktuarium Krwi Chrystusa, czy­li na miej­scu świę­tym, dla­te­go god­ność tego miej­sca wymaga: -zaka­zu wjaz­du moto­cy­kli, rowe­rów itp. w celach rekreacyjnych -zaka­zu wpro­wa­dza­nia psów bez smyczy -zaka­zu…

1 2 3 5