Plan Odpustu Krwi Chrystusa 26.06.2022 w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

Plan Odpustu Krwi Chrystusa 26.06.2022 w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa 10.15 — Medytacja-pieśni na cześć Męki Pańskiej, z reper­tu­aru Moniki Sagan z Głogowa 11.00 – Msza świę­ta odpu­sto­wa pod prze­wod­nic­twem Prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa, ks. Daniela Mokwy. Homilia: Ks. Bernard Kozłowski pro­boszcz…

Tablica informacyjna o Sanktuarium przy bramie wjazdowej !!

TABLICA wer­sja przy­je­ta do reali­za­cji 10.09.2021_ Drogi Pielgrzymie i Odwiedzający to miejsce! Znajdujesz się na tere­nie Sanktuarium Krwi Chrystusa, czy­li na miej­scu świę­tym, dla­te­go god­ność tego miej­sca wymaga: -zaka­zu wjaz­du moto­cy­kli, rowe­rów itp. w celach rekreacyjnych -zaka­zu wpro­wa­dza­nia psów bez smyczy -zaka­zu…

Godziny transmisji przez internet z Sanktuarium Krwi Chrystusa i parafii św. Kaspra w Częstochowie

Czerwiec 2022 Godziny trans­mi­sji przez inter­net  z Sanktuarium Krwi Chrystusa i z Parafii św. Kaspra del Bufalo w Częstochowie: Czw. 16.06.22 — 8.50–12.15; 17.50–19.15(Boże Ciało); 19.06.22 — 8.50–12.15; 17.50–19.15; Czw. 23.06.22 — 16.50–19.00; 26.06.22 — 8.50–12.15; 14.25–16.00; 17.50–19.15 (Odpust Krwi Chrystusa); Czw. 30.06.22…

Serdecznie zapra­szam wszyst­kich naszych piel­grzy­mów, człon­ków Wspólnoty Krwi Chrystusa, Stowarzyszenia Krwi Chrystusa i wszyst­kich czci­cie­li Najdroższej Krwi nasze­go Pana na obcho­dy tego­rocz­ne­go odpu­stu Krwi Chrystusa w naszym sank­tu­arium w Częstochowie. Pozdrawiam w Krwi Baranka Wielkanocnego ks. Bogusław Witkowski, CPPS kustosz Plan Odpustu Krwi Chrystusa…

Wieczerniki Krwi Chrystusa w Częstochowie w Sanktuarium Przenajdroższej Krwi

Celem naszych spo­tkań w ramach Wieczerników Krwi Chrystusa jest głęb­sze pozna­nie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa i odda­nie się Bogu w tajem­ni­cy Boskiej Krwi, mówiąc ina­czej zawie­rze­nie się, swo­ich rodzin, miast, wio­sek i para­fii Przenajdroższej Krwi Naszego Pana.  Serdecznie Zapraszamy Misjonarze Krwi Chrystusa !  Sanktuarium Krwi Chrystusa ul.…

1 2 3 4