Świadectwo Doroty

„Bóg pra­gnie nasze­go dobra, wystar­czy zła­pać Go za rękę i iść razem przez życie.” W stycz­niu musia­łam pod­dać się ope­ra­cji żołąd­ka. Wiedziałam, że będę w dobrych rękach leka­rzy spe­cja­li­stów, ale przede wszyst­kim ufa­łam dobre­mu Bogu Ojcu. To wła­śnie Jemu zaufa­łam bez­gra­nicz­nie i czu­łam nie­sa­mo­wi­tą…