Uroczystość Krwi Chrystusa — homilia i zdjęcia (2018r.)

W Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, 1 lip­ca 2018 r. mia­ła miej­sce Uroczystość Krwi Chrystusa. Homilię odpu­sto­wą wygło­sił ks. Łukasz Tarnowski CPPS, kustosz Sanktuarium Krwi Chrystusa. Poniżej moż­na wysłu­chać homi­lii z uroczystości. Zdjęcia: Po uro­czy­stej Mszy św., był czas wspól­ny poczę­stu­nek, odno­wie­nie rela­cji…

Film dokumentalny o Sanktuarium Krwi Chrystusa

Pod krzy­żem Chrystusa nawró­cił się rzym­ski legio­ni­sta — Longinus. Wziął odro­bi­nę zie­mi nasiąk­nię­tej krwią Zbawiciela i przy­wiózł do Rzymu, do Mantui. Relikwię tę prze­cho­wy­wa­li póź­niej cesa­rze. W pew­nym cza­sie podzie­lo­no ją na trzy czę­ści, a jed­na z nich od 19 lat znaj­du­je się w Częstochowie. Dziękujemy…