Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą 05–10.07. 2022 r.

Rekolekcje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą    05–10.07. 2022 r. Temat reko­lek­cji:  Budowa wię­zi w małżeństwie Prowadzą ks. Bogusław Witkowski CPPS i Pary mał­żeń­skie z Gdańska i Poznania: PP. Pulikowscy i PP Tlaga, Wspólnota Sychar Słowo Życia: „Przykazanie nowe daję wam, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja…

Ołtarz w dolnym kościele 28 grudnia 2021 w Sanktuarium Krwi Chrystusa

Dzisiaj tj. 28 grudnia 2021 został zamontowany ołtarz w dolnym kościele -wiadomość przekazał ks. Bogusław Witkowski — Kustosz Sanktuarium Krwi Chrystusa Ołtarz przy­wie­zio­ny z Augsburga w 2005 lub 2006 roku razem z orga­na­mi ław­ka­mi i dro­ga krzy­żo­wa, któ­re są obec­ne w obec­nym kościele.

Odpust Krwi Chrystusa 27.06.2021r

Na pod­nio­słość uro­czy­sto­ści zwró­cił uwa­gę pro­win­cjał Misjonarzy Krwi Chrystusa. – To histo­rycz­na chwi­la. Warunki są jesz­cze budow­la­ne, ale cie­szy­my się, że już może­my zoba­czyć wnę­trze kościo­ła i gościć Gospodarza tego miej­sca na ołta­rzu pod­czas Eucharystii, ale też w naszych ser­cach, bo my…

Zaproszenie na ODPUST KRWI CHRYSTUSA 27 czerwca

Serdecznie Was Zapraszam na tegoroczny Odpust Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tak ważne to jest, aby było nas Misjonarzy, jak najwięcej, także Sióstr Zakonnych oraz osób świeckich. Spróbujemy już w progach nowego górnego Kościoła sprawować Najświętszą Eucharystię. Serdecznie zapraszam i czekam na odpowiedź . Z modlitwą…

1 2 3