Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą,rekolekcje dla narzeczonych 27–29.01. 2023 r. z PP. Pulikowskich

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą,rekolekcje dla narzeczonych   27-29.01. 2023 r. Temat rekolekcji:  Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia ! Prowadzą:

PP. Jacek i Jadwiga Pulikowscy z pomocą: 

ks. Bogusława Witkowskiego CPPS i  PP. Waldemara i Marii Tlaga, Wspólnoty Sychar

Słowo Życia: „Przykazanie nowe daję wam, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem; ”. (J 13,34)

 Od 27.01- do  29.01.23 przewidziana jest transmisja z konferencji w ramach Rekolekcji Rodzin wygłaszanych w Kościele przez prelegentów PP. Pulikowskich. Godziny transmisji podamy później. 

Gdzie: Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

Termin zgło­szeń: do 24.01.2023 z przed­pła­tą 225 zł. od oso­by Jeżeli po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!! Zgłoszenia przez tele­fon: 694451259 lub e‑mail: boguslaww62@gmail. com ; Ofiara: 350 zł. od oso­by, w tym noc­leg i wyży­wie­nie; dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis, dzie­ci od 6–11 roku życia 175 zł. dzie­ci wiek 12 i wię­cej lat jak doro­śli 350 zł.(Uwaga ! Ofiary ule­gły zmia­nie ze wzglę­dy na pod­wyż­ki cen żyw­no­ści, prą­du, gazu, pali­wa itp). Drodzy ! Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyjnych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi mał­żeń­skich i rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Częstochowie. Jak Państwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat do pro­wa­dze­nia takich reko­lek­cji zosta­ły zaan­ga­żo­wa­ne tak­że oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Konferencje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzin­nym. Uwagi Organizacyjne ! Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gimnazjum.

Uwagi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi: 1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczy­nić. Opieka nad dzieć­mi i mło­dzie­żą prze­wi­dzia­na jest : w godzi­nach: 9.30–13.15; 19.00–19.30–22.00

Zapraszamy wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny ! W imie­niu Wspólnoty Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie. ks. Bogusław cpps Konto Domu:Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221Częstochowa 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 z dopi­skiem“ Rekolekcje dla rodzin”  http://www. sanktuarium.cpps.pl/ Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogusław cpps  ——————————

Plan reko­lek­cji dla mał­żeństw i narze­czo­nych 27–29.01.2023 z  Państwem Jackiem i Jadwigą Pulkowskich

  Temat: Małżeństwo po PO BOŻEMU- lawina szczęścia ! 

Piątek 27.01.2023

         17.30 Msza św. w Sanktuarium

          — Po Mszy św. I Konferencja

         19.45<>20.00  kolacja

Sobota 28.01.2023

         7.45 Modlitwa w kapli­cy razem z dziećmi

         8.00 Śniadanie

         9.00 II Konferencja w Sanktuarium

         12.00 III Konferencja w Sanktuarium

          13.45<>14.00 Obiad

         16.00 Adoracja w Sanktuarium(Okazja do Sakramentu Pokuty)

         17.30 Msza św. w Sanktuarium

          — Po Mszy św. IV Konferencja

          19.45<>20.00  kolacja

         Niespodzianka w auli Bal dla dzie­ci i nie tyl­ko !

Niedziela 29.01.2023

         7.45 Modlitwa w kapli­cy razem z dziećmi

         8.00 Śniadanie

            9.15 Świadectwo Wspólnoty „Sychar” (aula)

             Dzieci i mło­dzież z opie­ku­na­mi są na Mszy parafialnej/lub mają zaję­cia na  zewnątrz                (na polu) 

             11.00 Msza św. w Domu Misyjnym (kaplica/aula)           

          — Po Mszy św. V Konferencja(Godzina Pytań)

          13.45<>14.00 Obiad 

 Zakończenie reko­lek­cji AMDG !

Uwaga!  Godzina Pytań pole­ga na bez­po­śred­nim lub pośred­nim (na kart­kach ano­ni­mo­wo) zada­wa­niu pytań pro­wa­dzą­cym reko­lek­cje razem z kapła­nem. Ci, któ­rzy nie będą mogli bez­po­śred­nio zada­wać pytań pro­wa­dzą­cym reko­lek­cje pro­si­my o przy­sy­ła­nie pytań bądź pro­ble­mów doty­czą­cych spraw mał­żeń­skich lub rodzin­nych, lub ducho­wo­ści mał­żeń­skiej na poniż­szy e‑mail:  boguslaww62@gmail.com lub tel. 694 451 259  do 25.01.2023 r.

- ofia­ra dla Państwa Pulikowskich dla korzy­sta­ją­cych z kon­fe­ren­cji: taca Msza św. 28.01.23 rok godz. 17.30

 

Archiwalne konferencje z rekolekcji lipcowych 2022 :  zob. Link niżej na kanale:

»I. Konferencja p. Jacka Pulikowskiego «

»II. Konferencja p. Jacka Pulikowskiego«

»Msza Św. 7.07.2022«

»IV Konferencja p. Jacka Pulikowskiego«

tu są wszystkie konferencje:  KLIKNIJ TU

Na żywo: youtube/Sanktuarium Krwi Chrystusa na żywo.\

Ofiara za transmisję: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA  nr IBAN: (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581

Eucharystia

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Modlitwa poranna

 

Dzieło grupy starszej

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Grupa młodsza

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Konferencje: w kościele i w auli

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Przyrzeczenia małżeńskie i tańce

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Misteria — scenki podsumowujące rekolekcje

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

więcej zdjęć KLIKNIJ TU

 

 

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.