Sylwester z Bogiem 2022/Nowy Rok 2023 — Bal Pokoju i Nadziei

Migawki z Sylwestra z Bogiem, Sylwestra Pokoju i Nadziei:

Świadectwa uczest­ni­ków syl­we­stra na gorą­co: „Dziękujemy za wspa­nia­łe­go Sylwestra. W szcze­gól­no­ści podzię­ko­wa­nia dla Reni za genial­ne pro­wa­dze­nia balu. Pozdrawiamy. Wesoła rodzinka.

I usły­sza­łam od kogoś,już nie pamiętam,że nie był jesz­cze na balu,gdzie On, Jezus Gospodarz jest na pierw­szym miej­scu, podświetlony…(z Maryją). Dziękuję z ser­ca za wszyst­ko Reniu, moż­na by książ­kę napi­sać z każ­de­go szcze­gó­łu i rela­cji, roz­mów, spo­tkań, doświad­cze­nia jed­no­ści, poko­ju i nadziei, dzię­ku­ję, że dzie­lisz się tym tak głę­bo­ko i prawdziwie(…)”.

Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju 

(1 Kor 14,33).

Sylwester 2022
Nowy Rok 2023 

Bal Pokoju i Nadziei

- bez­al­ko­ho­lo­wy z noc­le­giem i wyżywieniem

- dla rodzin, osób samot­nych , przy­ja­ciół, kole­ża­nek, sąsia­dów, nie tyl­ko par..

Rozpoczęcie-31.12.2022 r. Mszą Świętą o godz. 19.00

Zakończenie-01.01.2023 r. posił­kiem po Mszy Świętej o godz. 11.00.

Serdecznie zapra­sza: Ks. Bogusław Witkowski CPPS

Dom Rekolekcyjny przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18


koszt: 150 zł, mał­żeń­stwa 250 zł, zniż­ki dla rodzin z dziećmi.

Zapisy: Renia 601 24 26 34; e‑mail: renata.lecka@gmail.com

uwa­ga! miej­sca przy sto­li­kach i noc­le­gi są ograniczone

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

42–221 Częstochowa

Konto ban­ko­we: 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 

                           Wpłaty  tytu­łem: Sylwester/uczestnik 

 

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.