Odpustu Krwi Chrystusa 26.06.2022 w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

 Odpustu Krwi Chrystusa 26.06.2022 w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa.
Uroczystość odpustowa odbyła się tuż przed wejściem budowanej świątyni.

10.15 — Medytacja-pieśni na cześć Męki Pańskiej, z reper­tu­aru Moniki Sagan z Głogowa

11.00 – Msza świę­ta odpu­sto­wa pod prze­wod­nic­twem Prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa, ks. Daniela Mokwy. Homilia: Ks. Bernard Kozłowski pro­boszcz para­fii Najświętszego  Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie, dusz­pa­sterz for­ma­cji sta­łej kapła­nów w Archidiecezji  Częstochowskiej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20220626_121057-1024x706.jpg

- po Mszy świę­tej posi­łek dla pielgrzymów

15.30 Zakończenie odpustu

Zgłoszenia  auto­ka­rów: biu­ro Sanktuarium: 668402288  lub  538 380 488

Serdecznie Zapraszamy !!

Misjonarze Krwi Chrystusa !

————————-

Dnia 16.05.2022 roku został przy­wie­zio­ny do Sanktuarium Krwi Chrystusa z ludwi­sar­ni  Felczyńskich dzwon w tona­cji g‑mol o cię­ża­rze 90 kg, któ­ry prze­wi­dzia­ny jest do użyt­ko­wa­nia na wie­ży w naszym nowym kościele.

     

Dwadzieścia jeden lat temu na eta­pie pro­jek­tu archi­tek­to­nicz­ne­go nasze­go kościo­ła odby­wa­ły się kon­sul­ta­cje w spra­wie dzwo­nów ze zna­ną na Górnym Śląsku fir­mą Felczyńskich. Już wte­dy był przy­go­to­wa­ny pro­jekt tych dzwo­nów, dobra­na tona­cja. Niestety to wszyst­ko zgi­nę­ło. Na nowo w tych dniach spo­tka­łem się z przed­sta­wi­cie­lem tej fir­my i będzie w tym tema­cie przy­go­to­wa­na kon­kret­na pro­po­zy­cja. Dla nas to ozna­cza wysi­łek finan­so­wy. Już teraz pro­szę całą Wspólnotę Krwi Chrystusa i wszyst­kich sym­pa­ty­ków nasze­go Sanktuarium, oraz piel­grzy­mów o modli­twę aby z nasze­go Sanktuarium roz­le­gał się głos choć­by jed­ne­go praw­dzi­we­go dzwonu.

Na Anioł Pański biją dzwony,

Niech będzie Marja pozdrowiona, 

Niech będzie Chrystus pozdrowiony… 

Na Anioł Pański biją dzwony,

W nie­bio­sach kędyś głos ich kona…

(Kazimierz Przerwa Tetmajer, 20 listo­pa­da 1924)

Posłuchaj dźwię­ku dzwonu

x.bw

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.