Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Państwem Pulikowskich 14–16.01.2022 Częstochowa

 

14–16.01.2022 pla­no­wa­ne są  reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z PP. Pulikowskich: Zapisy przez e‑mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259;

  Temat: Waga i świę­tość współ­ży­cia małżeńskiego

Prosimy o poda­nie kon­tak­tu do sie­bie i powia­do­mie­nie nas o obec­no­ści razem z dzieć­mi. Na ten moment koszt wynosi:

  Ofiara: 200 zł od oso­by doro­słej za week­end z przed­pła­tą na kon­to w kwo­cie 100 zł.

Dzieci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis; 6–11 poło­wa ceny doro­słych; 12- i wię­cej lat jak dorośli

Rozpoczęcie w pt. godz. 17.30 Mszą św. w Sanktuarium i zakoń­cze­nie w niedz. godz. 13.30 obiadem

 Miejsce: Dom Misyjny Św. Wawrzyńca, Częstochowa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18

Zgłoszenia do 10.01.2022 r.

Konferencje będą trans­mi­to­wa­ne przez inter­net zob. Link na kana­le youtube/Sanktuarium Krwi Chrystusa na żywo. Ofiara za trans­mi­sję: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA  nr IBAN: (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581

Możliwość uczest­nic­twa bez noc­le­gu z posił­ka­mi: koszt dla osób doro­słych 120 zł. lub tyl­ko w kon­fe­ren­cjach w kościele.

Zachęcamy do uczest­ni­cze­nia w całym pro­gra­mie reko­lek­cji! Jeśli rezy­gnu­jesz zadzwoń !

Uwagi Organizacyjne !

Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum, jeśli obostrze­nia sani­tar­ne nie będą mówi­ły coś innego !

Uwagi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi jeśli będzie to moż­li­we (epi­de­mia) :

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.

Zapraszamy wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodziny !

W imie­niu Wspólnoty Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie. ks. Bogusław cpps

Konto Domu: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221Częstochowa 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 z dopi­skiem“ Rekolekcje dla mał­żeństw”  http://www. sanktuarium.cpps.pl/

Uwaga pod­czas reko­lek­cji moż­li­wość roz­mów, oprócz PP. Pulikowskich z doświad­czo­ny­mi para­mi mał­żeń­ski­mi z porad­nic­twa rodzinnego!

Pan Jacek Pulikowski, mąż, ojciec troj­ga dzie­ci, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zaangażowany w dzia­łal­ność Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, pro­wa­dzi zaję­cia na Podyplomowym Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. Swoją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, rodzi­com oraz mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Od lat przy­go­to­wu­je mło­dych do odpo­wie­dzial­ne­go pod­ję­cia powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzi­ciel­skie­go. (Z książ­ki Warto być ojcem, Poznań 2010). Jadwiga Pulikowska, żona i mat­ka troj­ga dzie­ci. Od wie­lu lat jest Diecezjalną Doradczynią Duszpasterstwa Rodzin oraz Nauczycielem Naturalnego Planowania …

                                                                                                                                    AMDG !

 

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.