Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krwi Chrystusa (styczeń 2018)

Jeżeli chcesz doświad­czyć dzia­ła­nia Krwi Chrystusa, odkryć jej war­tość w Twoim życiu i pozwo­lić jej się dotknąć – to zna­czy, że te reko­lek­cje są wła­śnie dla cie­bie. Mają one for­mę kur­su ewan­ge­li­za­cyj­ne­go, któ­re­go ele­men­ta­mi będą kon­fe­ren­cje, Eucharystia, wspól­na modli­twa oraz pra­ca indywidualna.
Warto zabrać ze sobą Pismo Święte oraz notatnik.

Kurs pro­wa­dzą Misjonarze Krwi Chrystusa wraz ze Wspólnotą Młodych.

Kielich bło­go­sła­wień­stwa, któ­ry bło­go­sła­wi­my, czyż nie jest udzia­łem we Krwi Chrystusa?” (1 Kor 10, 16). Eucharystia, w któ­rej uczest­ni­czy­my, czy nie jest wyjąt­ko­wą tajem­ni­cą, w któ­rej mamy udział? Jeśli tak jest, to war­to przy­sta­nąć dłu­żej we wspól­no­cie nad świę­tym Kielichem prze­peł­nio­nym Krwią Mesja­sza.

Chciejmy zasta­no­wić się nad naszym uczest­nic­twem w dzie­le Zbawienia. Miejmy odwa­gę zmie­rzyć się z Prawdą, jaką obja­wia nam Krew. Jaka jest jej treść?
Bardzo oso­bi­sta, bo zapi­sa­na w ser­cu każ­de­go czło­wie­ka. Żeby odkryć, co w nim jest trze­ba przejść pew­ną dro­gę, nie­kie­dy bar­dzo trud­ną i wyma­ga­ją­cą, ale koń­czą­cą się kro­kiem w stro­nę życia w wiecz­nej i świę­tej obec­no­ści Boga.
Dobrze jest wie­dzieć, że dzię­ki uspra­wie­dli­wie­niu we Krwi otrzy­mu­je­my nowe życie w Duchu Świętym. 

Dostajemy kolej­ną szan­sę, ponie­waż Bóg nie chce nas prze­kre­ślać. On nas kocha, cze­go wystar­cza­ją­cym dowo­dem jest śmierć Krzyżowa Bożego Syna: „Nikt nie ma więk­szej miło­ści od tej, gdy ktoś życie swo­je odda­je za przy­ja­ciół swo­ich.” (J 15, 13). 

Jezus pra­gnie przy­jaź­ni z każ­dym czło­wie­kiem, a więc wszy­scy war­ci jeste­śmy Przenajświętszej Krwi! Taka jest nasza god­ność. Możemy się w niej zanu­rzyć i sca­lić nasze wnę­trze, aby się osta­ło, a żaden wicher nie zdo­łał zbu­rzyć naszych fun­da­men­tów wybu­do­wa­nych na ska­le trwal­szej niż czas. 

Zrozumienie nasze­go udzia­łu we Krwi oraz Krwi w naszym życiu jest moż­li­we. Bóg chce odpo­wia­dać na pyta­nia i obja­wiać Prawdę swo­im dzie­ciom. Wystarczy decy­zja i zaan­ga­żo­wa­nie w poszu­ki­wa­nie odpo­wie­dzi, a Królestwo Niebieskie będzie nam bliższe!

  • Termin: 19–21.01.2018, od godz. 18.00
  • Koszt udzia­łu: 120 zł
  • Miejsce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie
  • Zgłoszenia pod nr tel. 34 362 08 00
    lub na ema­il: sw.wawrzyniec@cpps.pl

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.