Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl)

Wspólnota Przymierza Wojowników zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spotkanie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry kro­czy Drogą Odważnych albo chciał­by na nią wejść.

Droga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i duchowego.

Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Drogi Odważnych. Jest to miej­sce tyl­ko dla męż­czyzn. Na każ­dy dzień jest przy­go­to­wa­na cie­ka­wa treść, w zależ­no­ści od dnia jest to kon­fe­ren­cja, sło­wo, świa­dec­two, wywiad, inspi­ru­ją­ce fil­my. Wystarczy tyl­ko kwa­drans dzien­nie, a sta­niesz się praw­dzi­wym naśla­dow­cą Chrystusa.

Spotkania dla męż­czyzn są raz w mie­sią­cu, zazwy­czaj w ostat­nie śro­dy mie­sią­ca. Zainteresowani spo­tka­nia­mi, są pro­sze­ni o wcze­śniej­sze zare­je­stro­wa­nie się na Drodze Odważnych: www.odwazni.pl

  • Takie spo­tka­nia będą odby­wa­ły się raz w mie­sią­cu u nas w Sanktuarium.
  • Następne spo­tka­nie 21 mar­ca 2018 r., o godz. 19.00

W pro­gra­mie:

  • 19.00 ado­ra­cja (moż­li­wość spowiedzi);
  • 19.30 kon­fe­ren­cja;
  • 20.00 Eucharystia w męskim gronie.
  • Braterskie spo­tka­nie integracyjne

Więcej infor­ma­cji u ks. Marcina oraz na wizy­tów­kach z tyłu kościo­ła i na stro­nie www.odwazni.pl

Więcej infor­ma­cji u ks. Marcina Pawlickiego CPPS (odpo­wie­dzial­ne­go za męską gru­pę w Częstochowie) oraz na wizy­tów­kach z tyłu kościo­ła i na stro­nie www.odwazni.pl

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.