Przepoczwarzenie (Wielki Post 2017)

W cza­sie Wielkiego Postu zapra­sza­my na nastę­pu­ją­ce spo­tka­nia, nabo­żeń­stwa, reko­lek­cje w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.…

Szczególnie pole­ca­my cykl tema­tów „Przepoczwarzenie”:

Człowiek jest isto­tą cielesno-psychiczno-duchową. Poszanowanie każ­dej z tych sfer jest warun­kiem ludz­kie­go zdro­wia, speł­nie­nia i szczę­ścia. Współczesna nauka odkry­wa zna­cze­nie sfe­ry ducho­wej w czło­wie­ku. Spotkanie zaty­tu­ło­wa­ne „Bać się ducha?” pra­gnie przy­bli­żyć te odkry­cia, wyja­śnia­jąc rów­nież poję­cie „ducha” w ogóle.

Zapraszamy  4 mar­ca 2017, na godz. 18.30. Prowadzi spo­tka­nie ks. Józef Godlewski CPPS

Miejsce: Aula w domu św. Wawrzyńca przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie