Żyć duchowością Krwi Chrystusa” — rekolekcje wielkopostne 2017

„Żyć ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa”
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE WEEKENDOWE 10–12.03.2017
(w poprzed­nim wpi­sie, w poda­nym ter­mi­nie była poda­na błęd­na infor­ma­cja co do tema­tu reko­lek­cji. Było napi­sa­ne że jest to Kurs Duchowości „Dotyk Krwi” — prze­pra­sza­my za pomyłkę)
Jak doświad­czyć dzia­ła­nia Krwi Chrystusa, odkryć jej war­tość w sobie, swo­im życiu i pozwo­lić jej się dotknąć? Jak otwo­rzyć swo­je ser­ce na jej oczysz­cza­ją­cą i pojed­naw­czą moc i mieć w niej swój udział?
Jeśli masz pra­gnie­nie, aby prze­żyć doświad­cze­nie mocy i dzia­ła­nia Boga, któ­ry daje życie przez swo­ją Najdroższą Krew zapra­sza­my Cię na wiel­ko­post­ne reko­lek­cje week­en­do­we „Żyć ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa”.
Przez kon­fe­ren­cje, świa­dec­twa, pra­cę w gru­pach i wspól­ne prze­ży­wa­nie Eucharystii będzie­my mogli na nowo odno­wić w nas cha­ry­zmat, któ­ry otrzy­ma­li­śmy jako człon­ko­wie wiel­kiej Rodziny Krwi Chrystusa.
Nie musisz jed­nak nale­żeć do Wspólnoty Krwi Chrystusa czy Stowarzyszenia, aby móc wziąć udział w rekolekcjach.
Rekolekcje prze­zna­czo­ne są dla wszyst­kich, któ­rzy chcą się pod­dać oży­wia­ją­cej mocy Krwi Chrystusa, aby żyć obficiej.
  • Rekolekcje zaczy­na­my w pią­tek 10 mar­ca 2017 roku, w pięk­nej sce­ne­rii Sanktuarium Krwi Chrystusa w Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie, godzi­nie 18.00 (o godz. 17.30 Mszą św). Kończymy w nie­dzie­lę 12 mar­ca obia­dem o godzi­nie 13.00. Warto zabrać ze sobą Pismo Święte oraz notatnik.
  • Koszt udzia­łu: 110 zł.
  • Zgłoszenia pod nr tel. 34 362 08 00 i na adres e‑mailowy sw.wawrzyniec@cpps.pl .