Zdjęcia z odpustu Krwi Chrystusa i festynu — 2017 r.

Podczas odpustu Krwi Chrystusa, 25 czerwca 2017 r., Mszę św. celebrował J.E. ks. Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Po Mszy św. był poczęstunek dla pielgrzymów oraz festyn rodzinny. Przewidziane były różne atrakcje dla dzieci i nie tylko: potrawy naszej kuchni: burgery, bigos, przepyszne zupy, domowej roboty ciasta oraz oryginalna brazylijska kawa.

Podczas odpu­stu Krwi Chrystusa, 25 czerw­ca 2017 r., Mszę św. cele­bro­wał J.E. ks. Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Po Mszy św. był poczę­stu­nek dla piel­grzy­mów oraz festyn rodzin­ny. Przewidziane były róż­ne atrak­cje dla dzie­ci i nie tyl­ko: potra­wy naszej kuch­ni: bur­ge­ry, bigos, prze­pysz­ne zupy, domo­wej robo­ty cia­sta oraz ory­gi­nal­na bra­zy­lij­ska kawa. Podczas festy­nu odbył się: tur­niej w pił­ka­rzy­ki, tur­niej w ping- pon­ga, ryso­wa­nie kre­dą obra­zów chod­ni­ko­wych, kon­kur­sy zręcz­no­ścio­we przy pomo­cy dużych drew­nia­nych zaba­wek. dla dzie­ci był dmu­cha­ny zamek, zjeż­dżal­nia i ścian­ka wspinaczkowa.
lote­ria fan­to­wa, któ­rej było zebra­nie pie­nię­dzy na dal­sze pra­ce w nowym koście­le. O godz. 14.00 była Droga Krwi Chrystusa, a po niej poświę­ce­nie wybu­do­wa­nych scho­dów sank­tu­arium oraz figur­ki św. Józefa. Na zakoń­cze­nie każ­dy piel­grzym otrzy­mał indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chrystusa.

Przeczytaj tak­że rela­cję o odpu­ście na stro­nie czestochowskie24.pl: Albo jeste­śmy świad­ka­mi albo kary­ka­tu­rą wia­ry – abp Wacław Depo pod­czas odpu­stu Krwi Chrystusa.

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.