Plan Odpustu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi 2016 r.

Serdecznie zapra­sza­my na Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, 22 maja 2016 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

 • 9.30 – Droga Krwi Chrystusa
 • 10.15 – Występ chó­ru Jasnogórskiego Pueri Claromontani pod dyrek­cją Jarosława Jasiury
 • 11.00 – Uroczysta Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. Bogusława Witkowskiego, Moderatora Krajowego WKC 
  • homi­lia: ks. Andrzej Szymański CPPS
  • opra­wa litur­gicz­na — śpiew: Pueri Claromontani
 • 12.30 – 13.30  poczę­stu­nek przy stra­ga­nach i czas dla wspólnoty
 • 13.30  –  Program artystyczny: 
  • pro­gram poetyc­ki Edward Przebieracz
  • ewan­ge­li­za­cja przez świadectwa
  • kon­cert zespo­łu dzie­cię­ce­go „Mała Armia Jezusa”
 • 15.00 – Nabożeństwo Majowe i bło­go­sła­wień­stwo Relikwiarzem Krwi Chrystusa – zakoń­cze­nie Odpustu.