1. NA CO DZIEŃ

 • Możliwość modli­twy przed Relikwiarzem Krwi Chrystusa i otrzy­ma­nia Nim bło­go­sła­wień­stwa indy­wi­du­al­ne­go. Od godz. 8.00 do 17.30.
 • Odsłonięcie reli­kwia­rza i moż­li­wość Adoracji Krwi Chrystusa (pn. — sob. 17.00 — 17.30; nie­dzie­la 17.30 — 18.00)

2. CO TYDZIEŃ

 • Nabożeństwo do Krwi Chrystusa z bło­go­sła­wień­stwem indy­wi­du­al­nym Relikwiarzem w każ­dy czwar­tek po Mszy św. o godz. 17.30
 • W każ­dy pią­tek od 18.00 godzin­na Adoracja Najświętszego Sakramentu (a pod­czas Wielkiego Postu Droga Krzyżowa)

3. CO MIESIĄC — w każdą III niedzielę miesiąca
(oprócz maja, czerwca i grudnia)

 • Procesyjna Droga Krwi Chrystusa o 14.30
 • 16.00 Eucharystia ze szcze­gól­ną modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, a po Mszy św., indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiarzem

4. CO ROK

 • Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi — 24 maja (obcho­dzo­ny w naj­bliż­szą nie­dzie­lę przed tą datą lub po niej)
 • Uroczystość odpu­sto­wa Przenajdroższej Krwi Chrystusa — 1 lip­ca (obcho­dzo­na w ostat­nią nie­dzie­lę czerwca)
 • Odpust św. Kaspra del Bufalo — 21 paź­dzier­ni­ka (obcho­dzo­ny w trze­cią nie­dzie­lę miesiąca)
 • Nocne Czuwanie na Jasnej Górze z sobo­ty na nie­dzie­lę w III week­end grud­nia (lub odpo­wied­nio tydzień wcze­śniej lub później)

Msze święte:

 • nie­dzie­la i świę­ta – 9.00, 11.00 i 18.00
 • świę­ta znie­sio­ne i dni powsze­dnie – 17.30

Nabożeństwa okresowe:

 • Wielki Post —  w piąt­ki Droga Krzyżowa o godzi­nie 18:00 (zmia­na od 2017 r.), a w Niedziele Gorzkie Żale o godzi­nie 17:30
 • Maj — Nabożeństwo Majowe, w tygo­dniu o 17.00, a w nie­dzie­lę o 17.30
 • Czerwiec — (oraz w pierw­sze piąt­ki mie­sią­ca) Litania do Najświętszego Serca Jezusowego po Mszy św. wieczornej
 • Lipiec — Litania do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa po mszy św. wieczornej
 • Październik — Różaniec Maryjny, codzien­nie pół godzi­ny przed wie­czor­ną Mszą św.
 • Listopad — Wypominki, codzien­nie pół godzi­ny przed wie­czor­ną Mszą św.

Nabożeństwa

Updated on 2017-05-03T21:18:07+02:00, by ks. Marcin CPPS.