Przelanie Krwi Chrystusa pod­czas Drogi Krzyżowej

Modlitwa przed nowym budu­ją­cym się kościołem-Sanktuarium Krwi Chrystusa

 

Obecny stan budowy Sanktuarium

Styczeń/kwiecień 2022 rok:

1. Zrobiono ogrze­wa­nie pod­ło­go­we i wyla­no posadz­kę w dol­nym kościele

2. Okablowanie elek­try­ki i innych branż w gór­nym kościele

3. Tynkowanie pomiesz­czeń w gór­nym kościele

4. Wykonano daszek nad głów­nym wej­ściem do kościoła

5. Wylewanie stóp fun­da­men­to­wych pod wia­ty dla foto­wol­ta­ni­ki na zewnątrz kościoła

xbw.

Od dziś 07.12.22 r. zaczy­na­my przy­go­to­wa­nie tere­nu przy nowym kościele…

Osoby pra­gną­ce wes­przeć budo­wę Świątyni Krwi Chrystusa mogą tego doko­nać wysy­ła­jąc pie­nią­dze na:
BENEFICJENT:

ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA PROW POL
UL. ŚW. KASPRA DEL BUFALO 2/18
42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA

nr IBAN:

  • (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581
  • (USD) PL 39 1240 1213 1787 0010 2850 0589
  • (EUR) PL 08 1240 1213 1978 0010 2850 0521

Nazwa ban­ku (Bank name):
BANK PEKAO SA UL. GRZYBOWSKA 53/57
00–950 WARSZAWA
POLSKA

SWIFT CODE: PKOPPLPW

  • Na te kon­to ban­ko­we przyj­mu­je­my też wpła­ty za inten­cje mszal­ne, i msze wie­czy­ste. W spra­wie Mszy św. moż­na uzy­skać wię­cej infor­ma­cji dzwo­niąc na numer stacjonarny.

Tablice fundacyjne

Serdecznie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspar­li budo­wę Sanktuarium poprzez wyku­pie­nie tabli­cy fundacyjnej.

Zobacz ile tablic zosta­ło ufundowanych

 

Księga Fundatorów
Tablica do Świątyni
Kamień Węgielny

Budowa Świątyni Krwi Chrystusa

Updated on 2022-04-27T12:24:47+02:00, by ks. Marcin CPPS.