Prace przy budowie Świątyni Krwi Chrystusa XI.2020

Prace wyko­ny­wa­ne przy nowym koście­le Sanktuarium Krwi Chrystusa od wrze­śnia do listo­pa­da 2020 roku. Przygotowanie do ogro­dze­nia tere­nu budo­wy, zało­że­nie oświe­tle­nia zewnętrz­ne­go i moni­to­rin­gu, porząd­ko­wa­nie dzia­łek przy­le­głych do nowe­go kościo­ła, wokół nowe­go kościo­ła i Domu Misyjnego. Oprócz tego trwa­ją pra­ce przy wybo­rze odpo­wied­nich firm do remon­tu dachu kościo­ła, mon­ta­żu żalu­zji na wie­rzy, napra­wy zepsu­tych okien i ich uszczel­nie­nia, a przede wszyst­kich pla­no­wa­nych robót murarskich.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go JavaScript.

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.