Wstawienie okien i inne drobne prace… (2012 r.)

Dokończyliśmy bar­dzo kosz­tow­ne pokry­cie świą­ty­ni dachem oraz zamknę­li­śmy kościół oknami.

Niestety te inwe­sty­cje były bar­dzo kosz­tow­ne i obec­nie musi­my jesz­cze spła­cić te zain­we­sto­wa­ne fun­du­sze któ­re były wyda­ne ponad bie­żą­ce ofia­ry. Obecnie prze­pro­wa­dza­my mniej­sze pra­ce budow­la­ne oraz uzgad­nia­my z archi­tek­ta­mi wnę­trze Świątyni.

budowa_sanktuarium_back-calosc

 

 

Jesienne pra­ce 2012