Ołtarz w dolnym kościele 28 grudnia 2021 w Sanktuarium Krwi Chrystusa

Dzisiaj tj. 28 grudnia 2021 został zamontowany ołtarz w dolnym kościele -wiadomość przekazał ks. Bogusław Witkowski — Kustosz Sanktuarium Krwi Chrystusa Ołtarz przy­wie­zio­ny z Augsburga w 2005 lub 2006 roku razem z orga­na­mi ław­ka­mi i dro­ga krzy­żo­wa, któ­re są obec­ne w obec­nym kościele.

Montaż żaluzji na dzwonnicy Nowego Kościoła

Zdjęcia z tego co się dzie­je na budo­wie Sanktuarium. Montowaliśmy żalu­zje na wie­ży , aby oszczę­dzić nisz­cze­nie jej , bru­dze­nie wnę­trza wie­ży i scho­dów przez pta­ki oraz złe warun­ki atmos­fe­rycz­ne.  Żaluzje prze­wi­dzia­ne są na napęd elek­trycz­ny. W momen­cie kie­dy będą włą­czo­ne dzwo­ny auto­ma­tycz­nie się…

Prace przy budowie Świątyni Krwi Chrystusa XI.2020

Prace wyko­ny­wa­ne przy nowym koście­le Sanktuarium Krwi Chrystusa od wrze­śnia do listo­pa­da 2020 roku. Przygotowanie do ogro­dze­nia tere­nu budo­wy, zało­że­nie oświe­tle­nia zewnętrz­ne­go i moni­to­rin­gu, porząd­ko­wa­nie dzia­łek przy­le­głych do nowe­go kościo­ła, wokół nowe­go kościo­ła i Domu Misyjnego. Oprócz tego trwa­ją pra­ce przy wybo­rze…

1 2