Chwała „Baranka zabitego”

Jan Apostoł opi­su­je w Apokalipsie swo­ją wspa­nia­łą wizję doty­czą­cą chwa­ły Jezusa, jako Baranka zabitego.  Z księ­gi Apokalipsy św. Jana Apostoła (Ap 5, 6. 9–14) I ujrza­łem mię­dzy tro­nem z czwor­giem Zwierząt a krę­giem Starców sto­ją­ce­go Baranka jak­by zabi­te­go, a miał sie­dem rogów i sied­mio­ro oczu,…

Maryja, Matka Kościoła — w Krwi Chrystusa

21 listo­pa­da 1964 roku papież Paweł VI, pod­czas trwa­nia Soboru Watykańskiego II, ogło­sił uro­czy­ście Maryję „Matką Kościoła”.  Z „Przemówienia na zakoń­cze­nie III Sesji Soboru Watykańskiego II” Oto dla­cze­go w wizji Kościoła nale­ży roz­wa­żać dzi­wy, jakie Bóg zdzia­łał w oso­bie swej Matki. Znajomość…

Maryja – współuczestniczka dzieła zbawienia Syna

Jan apo­stoł w swej ewan­ge­lii wspo­mi­na o obec­no­ści Maryi pod krzy­żem. Sam rów­nież jest obec­ny tam, gdzie sły­szy głos Syna wzno­szą­cy się nad bole­ją­cą Matką, któ­ry ogła­sza ducho­we macie­rzyń­stwo Maryi, nowej Ewy, wobec całej ludz­ko­ści, któ­rą repre­zen­tu­je umi­ło­wa­ny uczeń.  Z Ewangelii św. Jana…

Pośrednictwo Maryi przez Krew Chrystusa

Wiara chrze­ści­jań­ska wyzna­je jedy­ne­go Boga oraz Jezusa, któ­ry jest jedy­nym Pośrednikiem i, jako czło­wiek, soli­da­ry­zu­je się ze wszyst­ki­mi ludź­mi w ich ziem­skim życiu, za któ­rych też dał same­go sie­bie, jako cenę ich wolności.  Z „Konstytucji Dogmatycznej o Kościele” Soboru Watykańskiego II (nr 60)…

Krew Chrystusa a Zesłanie Ducha Świętego

Podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty, obie­ca­ny przez Zmartwychwstałego, zstę­pu­je na zgro­ma­dzo­ną razem wspól­no­tę uczniów, czy­niąc ją ludem mesjań­skim. Został im dany dar prze­po­wia­da­nia Bożego sło­wa do ludzi o róż­nych języ­kach. Kościół więc stał się misyjny.  Z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 1–4) Kiedy…

1 2 3 7