Dzwon św. Kaspra dla Parafii i Sanktuarium Krwi Chrystusa

Dziś, to zna­czy 16.05.2022 roku został przy­wie­zio­ny z ludwi­sar­ni  Felczyńskich dzwon w tona­cji g‑mol o cię­ża­rze 90 kg, któ­ry prze­wi­dzia­ny jest do użyt­ko­wa­nia na wie­ży w naszym nowym kościele.       Dwadzieścia jeden lat temu na eta­pie pro­jek­tu archi­tek­to­nicz­ne­go nasze­go kościo­ła odby­wa­ły się kon­sul­ta­cje…

Tablica informacyjna o Sanktuarium przy bramie wjazdowej !!

TABLICA wer­sja przy­je­ta do reali­za­cji 10.09.2021_ Drogi Pielgrzymie i Odwiedzający to miejsce! Znajdujesz się na tere­nie Sanktuarium Krwi Chrystusa, czy­li na miej­scu świę­tym, dla­te­go god­ność tego miej­sca wymaga: -zaka­zu wjaz­du moto­cy­kli, rowe­rów itp. w celach rekreacyjnych -zaka­zu wpro­wa­dza­nia psów bez smyczy -zaka­zu…

Godziny transmisji przez internet z Sanktuarium Krwi Chrystusa i parafii św. Kaspra w Częstochowie

Maj 2022 Godziny trans­mi­sji przez inter­net  z Sanktuarium Krwi Chrystusa i z Parafii św. Kaspra del Bufalo w Częstochowie:   Czw. 05.05.22 — 16.50–19.00; 08.05.22 — 8.50–12.15; 17.50–19.15; Czw. 12.05.22 — 16.50–19.00; 15.05.22 — 8.50–12.15; 17.50–19.15; Czw. 19.05.22 — 16.50–19.00; 22.05.22 — 8.50–12.15;…

Serdecznie zapra­szam wszyst­kich naszych piel­grzy­mów, człon­ków Wspólnoty Krwi Chrystusa, Stowarzyszenia Krwi Chrystusa i wszyst­kich czci­cie­li Najdroższej Krwi nasze­go Pana na obcho­dy tego­rocz­ne­go odpu­stu Krwi Chrystusa w naszym sank­tu­arium w Częstochowie. Pozdrawiam w Krwi Baranka Wielkanocnego ks. Bogusław Witkowski, CPPS kustosz Plan Odpustu Krwi Chrystusa…

1 2 3 24