Odpust Krwi Chrystusa w Częstochowie relacja !

Serdecznie Zapraszamy na tego­rocz­ny Odpust Krwi Chrystusa w naszym Sanktuarium w dniu  30.06.2024 r. prze­wi­dy­wa­ne jest poświe­ce­nie dol­ne­go kościo­ła przez ks. Biskupa Antoniego Długosza z Częstochowy pod­czas Mszy św. odpu­sto­wej o godz. 11.00. Wcześniej o godz. 10.00 Koncert zespo­łu IHS z Lublina a o 14.30 Droga Krwi…

23–25.08.2024 Reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych u Misjonarzy Krwi Chrystusa

Serdecznie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych w ter­mi­nie 23–25.08.2024 . Prowadzą spe­cja­li­ści z porad­nic­twa rodzin­ne­go PP. Waldemar i Maria Tlaga oraz ks. Bogusław Witkowski CPPS ( Misjonarz Krwi Chrystusa), Wspólnota Sychar.    Temat: Mężczyzną i niewiastą ich stworzył -Teologia ciała według św. Jana…

Czy szukasz Prawdy o in-vitro?

Głos bisku­pów o in vitro Warszawa, 18 paź­dzier­ni­ka 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski Szanowny Panie Prezydencie, Wobec ponow­ne­go pod­ję­cia przez Sejm spra­wy regu­la­cji praw­nej meto­dy in vitro, zabie­ra­my głos w tro­sce o nie­po­mi­ja­nie poważ­nych racji moral­nych oraz o usza­no­wa­nie sta­no­wi­ska ludzi uzna­ją­cych…

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 9–11.02.2024 r. Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

Miejsce reko­lek­cji: Dom Misyjny św. Wawrzyńca i Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18 Częstochowa:  kon­to: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18:                                               16 1240 1213 1111 0010 0793 1421;  Uwagi Organizacyjne ! Zapewniamy opie­kę nad…

Sylwestrowy Weekend w Częstochowie 2023/24

Sylwestrowy week­end w Częstochowie, albo Sylwester z Bogiem tema­tycz­nie zwią­za­ny był z nasza ducho­wo­ścią pt. Kropla Miłości. Na począt­ku syl­we­stra wygło­szo­na zosta­ła kon­fe­ren­cja na temat zna­cze­nia kulturo-religijno-teologicznego tań­ca. Każdy z uczest­ni­ków zamiast koty­lio­nu na począt­ku zaba­wy otrzy­mał pięk­ną czer­wo­ną kro­plę, na któ­rej napi­sał swo­je…

1 2 3 29