11.11.2023 Wieczerniki — czas zawierzenia Jezusowi, który nas odkupił swoją Przenajdroższą Krwią

Celem naszych spo­tkań w ramach Wieczerników Krwi Chrystusa jest głęb­sze pozna­nie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa i odda­nie się Bogu w tajem­ni­cy Boskiej Krwi, mówiąc ina­czej zawie­rze­nie się, swo­ich rodzin, miast, wio­sek i para­fii Przenajdroższej Krwi Naszego Pana.  Serdecznie Zapraszamy Misjonarze Krwi Chrystusa !  Sanktuarium Krwi Chrystusa ul.…

Odpust Krwi Chrystusa w Częstochowie relacja !

Więcej co się wyda­rzy­ło na tego­rocz­nym odpu­ście Krwi Chrystusa w Częstochowie »czę­sto­chow­skie 24 i  fiat«poni­żej: zob. KLIKNIJ TU  i Uroczystość odpu­sto­wa Przenajdroższej Krwi Chrystusa https://czestochowskie24.pl/kosciol/uroczystosc-odpustowa-przenajdrozszej-krwi-chrystusa/ Uroczystość odpu­sto­wa Przenajdroższej Krwi Chrystusa poni­żej zdję­cia i fil­my udo­stęp­nio­ne — Barbara Błaszczyk wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU   fil­my z Dróżek…

1 2 3 28