Wieczerniki Krwi Chrystusa w Częstochowie w Sanktuarium Przenajdroższej Krwi

Celem naszych spo­tkań w ramach Wieczerników Krwi Chrystusa jest głęb­sze pozna­nie ducho­wo­ści Krwi Chrystusa i odda­nie się Bogu w tajem­ni­cy Boskiej Krwi, mówiąc ina­czej zawie­rze­nie się, swo­ich rodzin, miast, wio­sek i para­fii Przenajdroższej Krwi Naszego Pana.  Serdecznie Zapraszamy Misjonarze Krwi Chrystusa !  Sanktuarium Krwi Chrystusa ul.…

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Państwem Pulikowskich 14–16.01.2022 Częstochowa

Pobierz pla­ka­ty:    puli­kow­scy 1apuli­kow­scy 2   Konferencje będą trans­mi­to­wa­ne przez inter­net zob. Link niżej na kana­le youtube/Sanktuarium Krwi Chrystusa na żywo. Ofiara za trans­mi­sję: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA  nr IBAN: (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581…

Boże Narodzenie 2021 w Sanktuarium Krwi Chrystusa- życzenia

      Częstochowa, 24.12.2021 r. „A Światłość w ciem­no­ści świe­ci i ciem­ność Jej nie ogar­nę­ła” (J 1,5) Drodzy Pielgrzymi, Członkowie WKC, Sympatycy Wspólnoty i nasze­go Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie ! Korzystając z oka­zji Świąt Bożego Narodzenia pra­gnę prze­ka­zać naj­lep­sze pozdro­wie­nia i życze­nia . Żyjąc tutaj na…

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 15–19.11.2021 r.

Zaproszenie na: Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa 15–19.11.2021 r. Słowo Życia: „Teraz radu­ję się w cier­pie­niach za was i ze swej stro­ny w moim cie­le dopeł­niam bra­ki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, któ­rym jest Kościół”. (Kol…

17.10.2021 r. Częstochowa,odpust św. Kaspra del Bufalo w Sanktuarium Krwi Chrystusa

„ I gdy­by­śmy nawet poświę­ca­li zdro­wie w posłu­dze, bia­da nam, jeśli wszyst­ko nie jest oży­wio­ne miło­ścią. «gdy­bym roz­dał na jał­muż­nę całą majęt­ność moją, a cia­ło wysta­wił na spa­le­nie, lecz miło­ści bym nie miał, nic bym nie zyskał.»(1 Kor13,2).” Natomiast bło­go­sła­wie­ni jeste­ście, jeśli u stóp…

1 2 3 4 24