23–25.08.2024 Reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych u Misjonarzy Krwi Chrystusa

Serdecznie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych w ter­mi­nie 23–25.08.2024 . Prowadzą spe­cja­li­ści z porad­nic­twa rodzin­ne­go PP. Waldemar i Maria Tlaga oraz ks. Bogusław Witkowski CPPS ( Misjonarz Krwi Chrystusa), Wspólnota Sychar.

 

 Temat: Mężczyzną i niewiastą ich stworzył -Teologia ciała według św. Jana Pawła II ciąg dalszy

Prosimy o poda­nie kon­tak­tu do sie­bie i powia­do­mie­nie nas o obec­no­ści razem z dzieć­mi. Na ten moment koszt wynosi:

  Ofiara: 280 zł od oso­by doro­słej za week­end z przed­pła­tą na kon­to w kwo­cie 140 zł.

Dzieci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis; 6–11 poło­wa ceny doro­słych; 12- i wię­cej lat jak dorośli

Rozpoczęcie w pt. godz. 17.30 Mszą św. w Sanktuarium i zakoń­cze­nie w niedz. godz. 13.30 obiadem

 Miejsce: Dom Misyjny Św. Wawrzyńca, Częstochowa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18

Zgłoszenia do 18.08.2024 r.

Możliwość uczest­nic­twa bez noc­le­gu z posił­ka­mi: koszt dla osób doro­słych 170 zł.

Zachęcamy do uczest­ni­cze­nia w całym pro­gra­mie reko­lek­cji! Jeśli rezy­gnu­jesz zadzwoń !

Uwagi Organizacyjne !

Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły podstawowej.

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opiekunami:

2. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodziców.

3. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.

Zapraszamy wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodziny !

W imie­niu Wspólnoty Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie. ks. Bogusław cpps

Konto Domu: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221Częstochowa 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 z dopi­skiem“ Rekolekcje dla mał­żeństw”  http://www. sanktuarium.cpps.pl/

Uwaga pod­czas reko­lek­cji moż­li­wość roz­mów z kapła­nem i PP. Tlaga, czy­li z doświad­czo­ny­mi para­mi mał­żeń­ski­mi z porad­nic­twa rodzinnego!

 ———————————-

Plan Reko­lek­cji dla rodzin i narze­czo­nych u Misjonarzy Krwi Chrystusa

 23–25.08. 2024 r.

Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa

  Temat: Mężczyzną i nie­wia­stą ich stwo­rzył -Teologia cia­ła według św. Jana Pawła II ciąg dalszy…

Słowo Życia: „Mężczyzna opusz­cza ojca swe­go i mat­kę swo­ją i łączy się ze swą żoną tak ści­śle, że sta­ją się jed­nym cia­łem” (Rdz 2, 24)

Piątek 23.08.2024 r. Przyjazd.

Temat: Po co rekolekcje?

18.00 Kolacja

19.15 Konferencja I wstęp­na dla mał­żeństw (Ks. Bogusław Witkowski CPPS[1])

20.15 Eucharystia-Kaplica domowa

–  (dzie­ci w tym cza­sie uczest­ni­czą z rodzi­ca­mi, lub są z opiekunami)

23.00 Cisza nocna!!

Sobota 24.08.2024 r..

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup

9.30 Konferencja II

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.00 Konferencja III 

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia-Kaplica domowa

13.15 Obiad

14.00–18.30 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi

18.30 Kolacja

19.30 Nabożeństwo Pokutne- pojednania(Kościół)

20.00 Adoracja-okazja do Sakramentu Pokuty

20.30 Przygotowanie dzie­ci do snu

23.00 Zakończenie Adoracji z bło­go­sła­wień­stwem Najśw. Sakramentem rodzin

Cisza Nocna !

Niedziela 25.08.2024 r.

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup

9.30 Konferencja IV

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.00 Konferencja V

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia-Kaplica domowa

13.15 Obiad

AMDG !

Uwagi Organizacyjne !

Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej ! Uwagi  doty­czą­ce opie­ki nad dziećmi:

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opiekunami:

  1. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodziców.
  2. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.
  3. Opieka nad dzieć­mi i mło­dzie­żą : czy­li w godzi­nach: 9.30–13.15; 19.00/19.30–22.00
  4. Grupa naj­star­sza (mło­dzie­ży) uczest­ni­czy w Nabożeństwie Pokutnym

Zapraszamy wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodziny !

W imie­niu Wspólnoty Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie. ks. Bogusław cpps

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogusław cpps

[1]              Misjonarz Krwi Chrystusa

Zapisy przez e‑mail: boguslaww62@gmail.com lub tel. 694 451 259;

 

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.