Powstanie Sanktuarium Krwi Chrystusa ma trzy źró­dła. Najpierw Misjonarze Krwi Chrystusa otrzy­ma­li tutej­szy teren i roz­po­czę­li na nim dzia­łal­ność for­ma­cyj­ną dla człon­ków Zgromadzenia, dla Wspólnoty Krwi Chrystusa i wszyst­kich zainteresowanych.

teren-sanktuarium

Po pew­nym okre­sie roz­wo­ju miej­sco­wy biskup ordy­na­riusz uznał to źró­dło ducho­we i uwa­ża­jąc, że powin­no słu­żyć sze­rzej całe­mu Kościołowi, zachę­cił Misjonarzy do zbu­do­wa­nia Drogi Przenajdroższej Krwi Chrystusa, a więc sied­miu kaplic ku czci Siedmiu Przelań Krwi Zbawiciela.

Na koń­cu dzię­ki Opatrzności Bożej Misjonarze otrzy­ma­li dar Relikwii Krwi Chrystusa – część reli­kwii pocho­dzą­cych z Mantui. Ich tra­dy­cja się­ga Golgoty i histo­rii nawró­ce­nia set­ni­ka Longinusa.

Arcybiskup Częstochowski dr Stanisław Nowak dnia 21 paź­dzier­ni­ka 1999 roku ofi­cjal­nie ery­go­wał w tym miej­scu Sanktuarium Krwi Chrystusa.

tablica-wjazdowa_sanktuarium612TRANSMISJE NA ŻYWO

ODPUST KRWI CHRYSTUSA 27 LIPCA 2021

Jak powstało sanktuarium?

Updated on 2022-09-15T21:56:46+02:00, by ks. Marcin CPPS.