Czy szukasz Prawdy o in-vitro?

Głos bisku­pów o in vitro

Warszawa, 18 paź­dzier­ni­ka 2010 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski

Szanowny Panie Prezydencie,

Wobec ponow­ne­go pod­ję­cia przez Sejm spra­wy regu­la­cji praw­nej meto­dy in vitro, zabie­ra­my głos w tro­sce o nie­po­mi­ja­nie poważ­nych racji moral­nych oraz o usza­no­wa­nie sta­no­wi­ska ludzi uzna­ją­cych pra­wo do obro­ny życia każ­de­go czło­wie­ka za nor­mę nad­rzęd­ną. Pragniemy prze­strzec przed uchwa­le­niem ustaw dopusz­cza­ją­cych roz­wią­za­nia praw­ne, któ­re są nie do pogo­dze­nia zarów­no z obiek­tyw­ny­mi racja­mi nauko­wy­mi o począt­ku bio­lo­gicz­ne­go życia czło­wie­ka, jak też z jed­no­znacz­ny­mi wska­za­nia­mi moral­ny­mi, pły­ną­cy­mi z Dekalogu i Ewangelii, któ­re przy­po­mi­na Kościół.

1. Metoda in vitro powo­du­je ogrom­ne kosz­ty ludz­kie, jakie są z nią zwią­za­ne. Dla uro­dze­nia jed­ne­go dziec­ka docho­dzi w każ­dym przy­pad­ku do śmier­ci, na róż­nych eta­pach pro­ce­du­ry medycz­nej, wie­lu ist­nień ludz­kich. Jeszcze wię­cej zarod­ków pod­da­nych jest zamro­że­niu. Nauka i wia­ra pod­kre­śla­ją, że od momen­tu poczę­cia mamy do czy­nie­nia z czło­wie­kiem, ludz­ką oso­bą w fazie embrionalnej.

2. Procedura zapłod­nie­nia in vitro ma wciąż nie do koń­ca zba­da­ne skut­ki dla dzie­ci poczę­tych tą meto­dą. Coraz licz­niej­sze bada­nia poka­zu­ją, że skut­kiem tej pro­ce­du­ry jest mniej­sza odpor­ność, wcze­śniac­two, nie­do­wa­ga, powi­kła­nia, a tak­że częst­sza zapa­dal­ność na roz­ma­ite scho­rze­nia gene­tycz­ne. Metoda ta jest więc zwy­czaj­nie nie­bez­piecz­na dla dzie­ci poczę­tych przy jej pomocy.

3. Zapłodnienie in vitro to młod­sza sio­stra euge­ni­ki — rze­ko­mo pro­ce­du­ry medycz­nej — o naj­gor­szych sko­ja­rze­niach z nie tak odle­głej histo­rii. Procedura zapłod­nie­nia poza­ustro­jo­we­go zakła­da bowiem „selek­cję” zarod­ków, któ­ra ozna­cza ich uśmier­ce­nie. Chodzi o eli­mi­na­cję słab­szych zarod­ków ludz­kich, zdia­gno­zo­wa­nych jako nie­od­po­wied­nie, czy­li o „euge­nizm selek­tyw­ny”, pięt­no­wa­ny wie­lo­krot­nie przez Jana Pawła II i inne autorytety.

4. Nieobliczalne są rów­nież skut­ki spo­łecz­ne, jakie wywo­łać może roz­po­wszech­nie­nie meto­dy zapłod­nie­nia in vitro. Tak poczę­te dziec­ko może mieć trzy mat­ki: gene­tycz­ną (daw­czy­nię mate­ria­łu gene­tycz­ne­go), bio­lo­gicz­ną (tę, któ­ra je uro­dzi­ła) i spo­łecz­ną (tę, któ­ra je wycho­wu­je). Ojcostwo w przy­pad­ku meto­dy in vitro jest jesz­cze trud­niej­sze do okre­śle­nia. Tak zwa­ni daw­cy „mate­ria­łu gene­tycz­ne­go” bywa­ją ano­ni­mo­wi, ale zna­ne są też pre­ce­den­sy, że pocią­ga się ich do pła­ce­nia ali­men­tów na rzecz dziec­ka poczę­te­go z ich mate­ria­łu genetycznego.
Oddzielenie pro­kre­acji od aktu mał­żeń­skie­go zawsze nie­sie ze sobą złe spo­łecz­ne kon­se­kwen­cje i jest szcze­gól­nie nie­ko­rzyst­ne dla dzie­ci przy­cho­dzą­cych na świat wsku­tek dzia­ła­nia osób trze­cich. Prawne usank­cjo­no­wa­nie pro­ce­du­ry in vitro pocią­ga za sobą nie­uchron­nie rede­fi­ni­cję ojco­stwa, macie­rzyń­stwa, wier­no­ści mał­żeń­skiej. Wprowadza tak­że zamęt w rela­cjach rodzin­nych i przy­czy­nia się do pod­ko­pa­nia fun­da­men­tów życia społecznego.

5. Pilną nato­miast koniecz­no­ścią jest uru­cho­mie­nie pro­gra­mów zapo­bie­ga­nia nie­płod­no­ści, któ­rej przy­czy­ny są zna­ne i uza­leż­nio­ne od ludz­kich świa­do­mych dzia­łań oraz lecze­nie nie­płod­no­ści, któ­rym nie jest tech­no­lo­gia in vitro. Osoby z niej korzy­sta­ją­ce nadal pozo­sta­ją nie­płod­ne i chore.

6. Współczując rodzi­nom cier­pią­cym z powo­du bra­ku potom­stwa, wyra­ża­my uzna­nie tym wszyst­kim, któ­rzy mimo oso­bi­ste­go dra­ma­tu sta­ra­ją się zacho­wać wier­ność zasa­dom chrze­ści­jań­skiej ety­ki i otwie­ra­ją się na przy­ję­cie dzie­ci przez adopcję.

Wyrażamy nadzie­ję, że przed­sta­wio­ne racje sta­ną się przed­mio­tem reflek­sji i zachę­cą do obiek­ty­wi­zmu tych, któ­rych Naród obda­rzył sza­cun­kiem i zaufa­niem na aktu­al­nym eta­pie pol­skiej historii.

+ Józef Michalik
Przewodniczący KEP

+ Kazimierz Górny
Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

+ Henryk Hoser
Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

 

Otrzymują:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Prezes Rady Ministrów
Przewodniczący Klubów Parlamentarnych
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

InVitro_doWydruku

Broszura_in vitro

konf_pp_Tlaga

co_zakrywa_sie_w_kwestii_invitro

Sztuczne zapłod­nie­nie

Etyczne bada­nie nasienia

niepłodnosc_i_droga_ wyj­scia

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.