Odpust Krwi Chrystusa 27.06.2021r

Na pod­nio­słość uro­czy­sto­ści zwró­cił uwa­gę pro­win­cjał Misjonarzy Krwi Chrystusa. – To histo­rycz­na chwi­la. Warunki są jesz­cze budow­la­ne, ale cie­szy­my się, że już może­my zoba­czyć wnę­trze kościo­ła i gościć Gospodarza tego miej­sca na ołta­rzu pod­czas Eucharystii, ale też w naszych ser­cach, bo my jeste­śmy żywą świą­ty­nią Boga – pod­kre­ślił ks. Daniel Mokwa.

Procesja na wejście

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Homilię wygło­sił ks. Mariusz Frukacz

Przychodzimy do tego miej­sca, by dać świa­dec­two, że jeste­śmy odku­pie­ni i obmy­ci Przenajdroższą Krwią Chrystusa – powie­dział ks. Mariusz Frukacz, redak­tor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, pod­czas uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej ku czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa w sank­tu­arium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Czas po Eucharystii na posi­łek, roz­mo­wy, zaku­py w Wydawnictwie „POMOC”

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Droga Krwi Chrystusa

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Na zakoń­cze­nie Dróżek Krwi Chrystusa z wdzięcz­no­ści dla Pana Boga w Trójcy Jedynego został odśpie­wa­ny hymn:
„Ciebie Boga wysławiamy”

TELEWIZJA MAKSYMILIAN: Trzeba zoba­czyć Krew Boga! Odpust Krwi Chrystusa w Sanktuarium Krwi Chrystusa /Misjonarze Krwi Chrystusa/, Częstochowa, 27.06.2021 r.

Linki do zdjęć:
Iwonka »KLIKNIJ TU«
Kasia »KLIKNIJ TU«
Basia »KLIKNIJ TU«

Inne lin­ki:
»Radio FIAT«
»częstochowskie24.pl« 
»zdjęcia/niedziela«

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.