Odpust Krwi Chrystusa

Abp Stanisław Nowak

28 lip­ca 2014 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie odbył się dorocz­ny odpust ku czci Przenajdroższej Krwi.

Uroczystościom odpu­sto­wym prze­wod­ni­czył ks. Abp senior dr Stanisław Nowak, któ­ry po Eucharystii popro­wa­dził nas śla­da­mi Krwi Chrystusa, poprzez roz­wa­ża­nia któ­re gło­sił, idąc tzw. Dróżkami Krwi Chrystusa, któ­re sta­no­wią sie­dem kaplic prze­lań Krwi Chrystusa.

Rozważania tajem­nic Różańca do Krwi Chrystusa były głę­bo­ko ducho­we i wypły­wa­ją­ce z roz­mo­dlo­ne­go wnę­trza Księdza Arcybiskupa.

Na zakoń­cze­nie Dróżek nasz Arcypasterz poświę­cił nie­daw­no zain­sta­lo­wa­ną figu­rę św. Kaspra del Bufalo, zało­ży­cie­la Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa, naj­więk­sze­go Apostoła Przenajdroższej Krwi. Figura jest darem naszych misjo­na­rzy z Prowincji Włoskiej i sta­no­wi nasze wotum na 200-lecie ist­nie­nia nasze­go Zgromadzenia, któ­re będzie­my obcho­dzić w przy­szłym roku 2015.

Na zakoń­cze­nie ks. Arcybiskup zachę­cił, aby każ­dy z uczest­ni­ków Odpustu, na wzór św. Kaspra, niósł orę­dzie Krwi tam, gdzie na co dzień żyje i pracuje.

(link do gale­rii)

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.