Rekolekcje powołaniowe

Powołanie to szcze­gól­ny plan Boga wzglę­dem oso­by. Odnalezienie miej­sca na zie­mi, któ­re wybrał dla mnie Bóg jest jed­ną z naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych i eks­cy­tu­ją­cych rze­czy na świe­cie. Odkrycie tej nie­wia­do­mej jest o tyle waż­ne, bo daje pew­ność wybra­nia tej jed­nej jedy­nej dro­gi, któ­rą przed wie­ka­mi zapla­no­wał dla mnie Bóg. Odpowiedzenie sobie na pyta­nie co jest moim powo­ła­niem daje poczu­cie sta­bil­no­ści tak, że od tego momen­tu moż­na wszyst­kie swo­je siły skon­cen­tro­wać na reali­zo­wa­niu tego Bożego planu.

Powołanie, czy­li woła­nie Boga, może do nas docie­rać na róż­ne spo­so­by. Ważne jest, aby Boga w żaden spo­sób nie ogra­ni­czać. Przy tej oka­zji war­to spoj­rzeć na opi­sy Biblijne, w któ­rych może­my dostrzec całą gamę roz­ma­itych dróg, któ­ry­mi Bóg chce pro­wa­dzić powo­ła­nych przez Siebie ludzi. I tak ina­czej Bóg dał się poznać i jed­no­cze­śnie powo­łał do swo­je­go dzie­ła Abrahama, ina­czej Mojżesza, kró­la Dawida, pro­ro­ków, Maryję, Jana Chrzciciela, Apostołów, Pawła z Tarsu, itd. Ich histo­rie życia poka­zu­ją, że dzia­ła­nie Boga, jego oddzia­ły­wa­nie na nasze życie, nie da się zamknąć w jakieś ram­ki lub sza­blo­ny. To cza­sem nastrę­cza nam problemów.

W takim razie, w jaki spo­sób mogę usły­szeń głos Boga? Jak roze­znać czy moim prze­zna­cze­niem jest życie rodzin­ne, kapłań­skie, a może jako świec­ki wolon­ta­riusz? Jak zwe­ry­fi­ko­wać to deli­kat­ne prze­czu­cie, ten ciszy, nie­na­rzu­ca­ją­cy się głos w ser­cu? Czy jest jakiś „pew­nik” dzię­ki, któ­re­mu będą miał 100% pew­ność, że wybra­łem dobrze?

Niestety nie ist­nie­je taki cudow­ny papie­rek lak­mu­so­wy, dzię­ki któ­re­mu moż­na by jed­no­znacz­nie stwier­dzić traf­ność decy­zji. Chcemy sku­pić się na tym, co może nam ogra­ni­czać wol­na decy­zję. Jest wie­le czyn­ni­ków przez któ­re nie potra­fi­my obiek­tyw­nie spoj­rzeć na swo­je życie i powo­ła­nie. Podczas tego­rocz­nych reko­lek­cji dla roze­zna­nia powo­ła­nia będzie­my wyszu­ki­wać i dema­sko­wać takie „zaciem­nia­cze”, wpro­wa­dza­ją­ce nie­pew­ność. Pan Bóg daje zna­ki, któ­rym chce­my się wspól­nie przyjrzeć.

Termin reko­lek­cji: 4–8 lip­ca 2016 r.

Miejsce:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
(Dom reko­lek­cyj­ny św. Wawrzyńca)

ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
Częstochowa

Dla kogo: męż­czyź­ni powy­żej 15 lat

Niezbędne rze­zy do zabra­nia: Pismo Święte (Stary i Nowy Testament), zeszyt i dłu­go­pis, śpi­wór, lekar­stwa (szcze­gól­nie te przyj­mo­wa­ne na stałe).

Zgłoszenia:

Ks. Łukasz Tarnowski CPPS
lukasz@odkupieni.pl
tel. 889 376 662