Światowe Dni Młodych w Sanktuarium

Wróćmy myśla­mi jesz­cze raz do świę­to­wa­nia, któ­re mia­ło miej­sce w Naszym Sanktuarium. Rodziny z para­fii przy­go­to­wa­ły wspól­ne świę­to­wa­nie razem z gości — mło­dzie­żą ze Słowacji.

Ten dzień roz­po­czę­li­śmy od Mszy św. pod­czas, któ­rej zaśpie­wa­li­śmy hymn Światowych Dni Młodych w dwóch wer­sjach języ­ko­wych: pol­skiej i słowackiej.

Na pik­ni­ku, dru­ży­ny rywa­li­zo­wa­ły mię­dzy sobą. Siatkówka, tenis sto­ło­wy, pił­ka­rzy­ki — to kon­ku­ren­cje, któ­re naj­wię­cej wno­si­ły rado­ści. Nie zabra­kło tak­że wspól­ne­go mię­dzy­na­ro­do­we­go tań­ca bel­gij­skie­go, któ­ry każ­dy dobrze znał. Obfity obiad został przy­go­to­wa­ny przez para­fian. Hamburgery (domo­wej robo­ty), kieł­ba­ski z gril­la, bigos i roż­ne­go rodza­ju sałat­ki, napraw­dę wszyst­ko było bar­dzo pyszne…

Na zakoń­cze­nie wspól­ne­go świę­to­wa­nia, każ­dy otrzy­mał spe­cjal­ne indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chrystusa.

Serdecznie dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział i wło­żo­ne siły. Dziękujemy tym rodzi­nom, któ­re przez kil­ka dni otwo­rzy­ły drzwi sowich domów i z ser­cem przy­ję­ły mło­dzież ze Słowacji.

Zapraszamy do oglą­da­nia nagrań i zdjęć z pik­ni­ku.