Zapraszamy na IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017

Serdecznie zapra­szamy na IX Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się od 17 do 20 sierp­nia 2017 roku w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 30 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać Żywego i Kochającego Boga, aby odna­leźć lub umoc­nić swo­ją wia­rę. Tegoroczne Dni będą prze­bie­gać pod hasłem: „Dwie cało­ści ku jed­no­ści” (wię­cej o tema­cie w audy­cji radio­wej).

Najważniejsze informacje dot. spotkania:

 • Termin: 17–20 sierp­nia 2017 r.
 • Miejsce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpital Parkitka. Na przy­stanku Wrosławska nale­ży wysiąść, cof­nąć się 30m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojaz­du na spo­tka­nie młodych
 • koszt: 60zł (w tym pole namio­to­we, wyży­wie­nie, notat­nik i gadżet)
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namioty
 • peł­ne wyży­wie­nie pod­czas spotkania
 • zapi­sy: for­mu­larz reje­stra­cyj­ny (obo­wiąz­ko­wa reje­stra­cja uczest­ni­ków on-line)

Przewidziane punkty programu:

 • kon­cert zespo­łu Muode Koty w sobo­tę 19 sierp­nia o 20, na któ­ry wstęp jest wolny
 • spo­tka­nieJudytą Syrek ze Stacji 7, z Mariuszem Marcinkowskim i Michałem Piekarą z Przymierza Wojowników, z Krzysztofem „Rambo” Zdanowiczem
 • świa­dec­two Dagmary Waszkiewicz,
 • zaska­ku­ją­ce kon­fe­ren­cje nie tyl­ko o rela­cjach mię­dzy ludź­mi i z Bogiem, ale tak­że mię­dzy cia­łem, duszą i duchem
 • warsz­ta­ty hip hop, pla­stycz­ne, z zarzą­dza­nia cza­sem, ciast­kar­skie, maj­ster­ko­wa­nia, tań­ca i inne
 • zaję­cia fit­ness, zum­by i gry zespołowe
 • kar­mie­nie ducha i odno­wa ser­ca na modli­twie i Eucharystii
 • oka­zja do roz­mów z Misjonarzami Krwi Chrystusa i Siostrami z róż­nych Zgromadzeń
 • inte­gra­cja przy tań­cach, śpie­wach i zabawach
 • inne nie­spo­dzian­ki
 • wię­cej o pro­gra­mie i tema­cie w audy­cji radiowej

Zapoznaj się z KDM poprzez poniższe filmiki

Filmy pole­ca­my tym, któ­rzy są pierw­szy raz na naszej stronie.

Poniżej parę slaj­dów z KDMów. Sprawdź jak to jest być z nami 🙂