Odnowić kościół — spotkanie z o. Barrym Fischerem CPPS oraz promocja jego książki

Wydawnictwo POMOC zapra­sza do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie na spo­tka­nie pt.: „Odnowić Kościół” z auto­rem o. Barrym Fischerem CPPS oraz na pro­mo­cje Jego naj­now­szej książ­ki pt.„Z papie­żem Franciszkiem dla odno­wy Kościoła”

Barry Fischer były Moderator Generalny Zgromadzenia obec­nie miesz­ka w Salzburgu, w Austrii, gdzie jest Dyrektorem Międzynarodowego Centrum Duchowości Krwi Chrystusa. Często podró­żu­je po świe­cie, gło­sząc reko­lek­cje, kon­fe­ren­cje i pro­wa­dząc warsz­ta­ty z duchowości.

Zapraszamy w pią­tek 31 mar­ca o godz. 18.30, do auli w domu reko­lek­cyj­nym św. Wawrzyńca przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie