Modlitwa o uzdrowienie z choroby za wstawiennictwem św. Kaspra

Święty Kasprze,
naj­więk­szy Apostole Krwi Chrystusa,
za Twoim wsta­wien­nic­twem wdowa,
Urszula Bono, zosta­ła uzdrowiona
z cho­ro­by raka złośliwego.
Prosimy Cię,
abyś i dziś wsta­wiał się za tymi,
któ­rzy cho­ru­ją na wszel­kie­go rodzaju
cho­ro­by nowotworowe
i abyś wypra­szał im łaskę
cał­ko­wi­te­go uzdrowienia,
aby mogli dalej żyć w zdrowiu
duszy i cia­ła, na chwa­łę Boga
i w służ­bie swo­im bliźnim.
A tym, któ­rzy jesz­cze będą cierpieć
z powo­du tej cięż­kiej choroby,
daj siłę do przy­ję­cia tego krzyża
w duchu poko­ry i zadośćuczynienia
oraz wytrwa­nie w łasce Bożej
i w codzien­nym ofi arowywaniu
swo­ich cier­pień Bogu Ojcu,
razem z Krwią Jezusa, ku pożyt­ko­wi wiernych
i wspar­ciu zbaw­czej misji całe­go Kościoła
Chrystusowego. Amen.