Film dokumentalny o Sanktuarium Krwi Chrystusa

Pod krzy­żem Chrystusa nawró­cił się rzym­ski legio­ni­sta — Longinus. Wziął odro­bi­nę zie­mi nasiąk­nię­tej krwią Zbawiciela i przy­wiózł do Rzymu, do Mantui. Relikwię tę prze­cho­wy­wa­li póź­niej cesa­rze. W pew­nym cza­sie podzie­lo­no ją na trzy czę­ści, a jed­na z nich od 19 lat znaj­du­je się w Częstochowie. Dziękujemy Telewizji Trwam za reali­za­cję tego filmu.