Msze święte wieczyste

W roku 1886 papież Leon XIII usta­no­wił swo­im bło­go­sła­wień­stwem „Krąg Mszy Świętych Wieczystych”, któ­ry jest gro­nem dobro­czyń­ców, wspie­ra­ją­cych dzia­łal­ność Misjonarzy Krwi Chrystusa. Kapłani – jako dzięk­czy­nie­nie za to wspar­cie – odpra­wia­ją każ­de­go dnia, w róż­nych miej­scach świa­ta, msze św. w inten­cji wszyst­kich…

Montaż żaluzji na dzwonnicy Nowego Kościoła

Zdjęcia z tego co się dzie­je na budo­wie Sanktuarium. Montowaliśmy żalu­zje na wie­ży , aby oszczę­dzić nisz­cze­nie jej , bru­dze­nie wnę­trza wie­ży i scho­dów przez pta­ki oraz złe warun­ki atmos­fe­rycz­ne.  Żaluzje prze­wi­dzia­ne są na napęd elek­trycz­ny. W momen­cie kie­dy będą włą­czo­ne dzwo­ny auto­ma­tycz­nie się…

1 2 3