Uroczystość Krwi Chrystusa — homilia i zdjęcia (2018r.)

W Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, 1 lip­ca 2018 r. mia­ła miej­sce Uroczystość Krwi Chrystusa. Homilię odpu­sto­wą wygło­sił ks. Łukasz Tarnowski CPPS, kustosz Sanktuarium Krwi Chrystusa.

Poniżej moż­na wysłu­chać homi­lii z uroczystości.

Zdjęcia:

Po uro­czy­stej Mszy św., był czas wspól­ny poczę­stu­nek, odno­wie­nie rela­cji w wiel­kiej Rodzinie Krwi Chrystusa.

Wokół Sanktuarium znaj­du­ją się kaplicz­ki zwią­za­ne z koron­ką do Krwi Chrystusa. Procesyjnie z Relikwią Krwi Chrystusa, uda­li­śmy się na Drogę Krwi Chrystusa do 7 kapli­czek — 7 prze­lań Krwi Jezusa.

Na zakoń­cze­nie Drogi Krwi Chrystusa, kustosz Sanktuarium poświę­cił nowe scho­dy w pre­zbi­te­rium oraz ram­pę wjaz­do­wą dla osób nie­peł­no­spraw­nych w budu­ją­cym się Sanktuarium.

W godzi­nie miło­sier­dzia, każ­dy kto chciał mógł indy­wi­du­al­nie oddać się Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, a następ­nie otrzy­mać indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Relikwią Krwi Chrystusa.

Msza św. z moż­li­wo­ścią indy­wi­du­al­ne­go odda­nia się Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, w każ­dą tzw. „III nie­dzie­lę mie­sią­ca” (oprócz maja, czerw­ca, grudnia)

zdję­cia: Maciej Orman oraz archi­wum Sanktuarium

Jeżeli chciał­byś otrzy­my­wać infor­ma­cje doty­czą­ce ducho­wo­ści Krwi Chrystusa, bez­po­śred­nio na chat Messengera (Facebook), to pro­szę klik­nij poni­żej link i zapisz się do Newslettera:

m.me/MocKrwiChrystusa?ref=newsletter

Zapraszamy na Facebook na fan­pa­ge Sanktuarium Krwi Chrystusa oraz na nowy fan­pa­ge W mocy Krwi Chrystusa, gdzie będzie­my pro­mo­wać ducho­wość Krwi Chrystusa.

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.