Z „Księgi Pielgrzymów” Sanktuarium

benedizione

To taki pięk­ny dar tu Być, na tym miej­scu. Dziękuję.” (Maria)

Krwi Chrystusa, któ­ra dałaś zba­wie­nie i miło­sier­dzie mnie grzesz­ni­ko­wi, dzię­ku­je Ci za takie Wielkie Miłosierdzie dla mnie, w takiej męczeń­skiej śmier­ci na krzy­żu.” (Krzysztof)

 

Panie Jezu, tutaj w tym Sanktuarium, okry­wasz nas swo­ją Najdroższą Krwią. Dziękuję, że czy­nisz to dla mnie, nie­god­nej i całych poko­leń, zna­jo­mych, przy­ja­ciół i nie­przy­ja­ciół.” (Joanna)

Dziękuję za opie­kę, zdro­wie i siły w wal­ce z cho­ro­bą nowo­two­ro­wą. Proszę o opie­kę nad rodzi­ną, wnu­ka­mi i dzieć­mi.” (Zofia)

Jezu Miłosierny, dzię­ku­ję Tobie za dzi­siej­szy dzień prze­mia­ny moje­go ser­ca. Powierzam sie­bie, moje­go męża alko­ho­li­ka i rodzi­ny moich dzie­ci. Jezu żyj w moim ser­cu!” (Teresa)

Panie Jezu, Ty prze­la­łeś Krew za nas, umoc­nij mnie i moją rodzi­nę w wie­rze. Dziękuję Ci za wszyst­kie dozna­ne łaski.” (Barbara)

Jezu Najukochańszy, dzię­ku­ję Ci za to, że mogę tu być wspól­nie z moimi kole­żan­ka­mi z pra­cy. Kocham Cię. O Jezu, ześlij Ducha Świętego na moje dzie­ci, męża, wyzwól ich z wszel­kich nało­gów. Dziękuję Ci Boże za to, że jesteś.” (Bożena)

Comments:2

  1. NAJDROŻSZA KRWI CHRYSTUSA obmyj nas z prze­wi­nień grze­cho­wych, daj łaskę nawró­ce­nia, pokój w naszych ser­cach, daj to o co cię pro­si­my, pomóż mojej cór­ce kin­dze zało­żyć szczę­śli­wą rodzi­nę, zna­leźć dobrą pra­cę w/g pra­gnień, dla patry­cji i Łukasza pro­szę o pra­cę z wyż­szym wyna­gro­dze­niem, dla syna szczę­śli­we życie w mał­żeń­stwie, nawró­ce­nie syno­wej i życie w/g deka­lo­gu, pro­szę o zdro­wie i spraw aby­śmy umie­li przy­jąć wszyst­ko co na nas BÓG zsyła

  2. Jezu naj­droż­szy bła­gam o sił y dla mnie w wal­ce z cho­ro­bą nowo­two­ro­wą. Jezu naj­droż­szy uzdrow mnie. Blagam o szczę­śli­wą ope­ra­cje w dniu jutrzej­szym. Jezu ufam Tobie.
    Jezu daj mi cie­szyc się moimi dziećmi.
    Witold i Marta

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.