Sylwestrowy Weekend w Częstochowie 2023/24

Sylwestrowy week­end w Częstochowie, albo Sylwester z Bogiem tema­tycz­nie zwią­za­ny był z nasza ducho­wo­ścią pt. Kropla Miłości. Na począt­ku syl­we­stra wygło­szo­na zosta­ła kon­fe­ren­cja na temat zna­cze­nia kulturo-religijno-teologicznego tań­ca. Każdy z uczest­ni­ków zamiast koty­lio­nu na począt­ku zaba­wy otrzy­mał pięk­ną czer­wo­ną kro­plę, na któ­rej napi­sał swo­je imię. Na kro­pel­ce był napis: Bóg cię kocha. Na odwro­cie kro­pel­ki czy­ta­my: Gdyby kro­pla powie­dzia­ła: „Nie jestem potrzebna-nie było­by oceanu”(M. Qouist). Była też tema­tycz­na deko­ra­cja, dobre jedze­nie. nie było alko­ho­lu. O godz. 0.30 zosta­ła odpra­wio­na Msza św. w nowym dol­nym koście­le. Było 70 osób, w tym, para­fia­nie, oso­by samot­ne, rodzi­ny z dzieć­mi, oraz oso­by poszu­ku­ją­ce. Bawiły się tez małe dzie­ci 5/6‑letnie. Dziękuję Bogu za gru­pę ewan­ge­li­za­cyj­ną z Warszawy, któ­ra poma­ga­ła wszyst­ko ogarnąć.Dziękuję pany Arkowi, któ­ry był goto­wy być po raz pierw­szy wodzi­re­jem na naszym syl­we­strze. Prawie wszyst­ko było ina­czej  niż dotąd, lecz cel został osią­gnię­ty. Uczestnicy syl­we­stra mogli żegnać sta­ry rok  i witać nowy w atmos­fe­rze obec­no­ści żywe­go Boga, w atmos­fe­rze odnie­sie­nia do Boga. Deo Gratias ! (x.bw)

Zdjęcia z tego­rocz­ne­go sylwestra:

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.