Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 29–31.01.2021 w Sanktuarium Krwi Chrystusa

link do kon­fe­ren­cji pp. Pulikowskich
https://www.odkupieni.pl/wspolnota_aktualnosci/rekolekcje-online-dla-malzenstw-narzeczonych-29–31-01–2021.html

29–31.01.2021 ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z  Państwem Jackiem i Jadwigą Pulkowskich u Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie !

Zapisy przez e‑mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259;

Jesteśmy ogra­ni­cze­ni wymo­ga­mi sani­tar­ny­mi. Jednak wykła­dy będą trans­mi­to­wa­ne on-line: Link kon­tak­to­wy: https://youtu.be/xz7_9M0NQMQ lub na kana­le youtube/sanktuarium krwi Chrystusa.

  Temat: Rola i god­ność kobie­ty w rodzinie

  Miejsce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18

Koszt: Małżonkowie i narze­cze­ni, oraz zain­te­re­so­wa­ni są zapro­sze­ni do uczest­nic­twa w Sanktuarium Krwi Chrystusa za dobro­wol­ną ofia­rą zło­żo­ną na tacę. Natomiast oso­by uczest­ni­czą­ce on-line, pra­gną­ce wes­przeć nasze trans­mi­sje z Sanktuarium, lub budo­wę Świątyni Krwi Chrystusa mogą tego doko­nać wysy­ła­jąc pie­nią­dze na:
BENEFICJENT:ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA PROW POL
UL. ŚW. KASPRA DEL BUFALO 2/18 42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA                                                              
nr IBAN: (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581

Rozpoczęcie w pt.29.01.2021 godz. 17.30 Mszą świę­tą i po niej kon­fe­ren­cja zakoń­cze­nie w niedz. godz. 12.00 Konferencją po Mszy świętej !

Zgłoszenia do 24.01.2021 r.

 Serdecznie Zapraszamy: Misjonarze Krwi Chrystusa

Zachęcamy do uczest­ni­cze­nia w całym pro­gra­mie rekolekcji!

Uwaga! Narzeczeni, któ­rzy przy­bę­dą na te reko­lek­cje, mogą uzy­skać zaświad­cze­nie o odby­ciu tych rekolekcji

Uwaga pod­czas reko­lek­cji moż­li­wość roz­mów z prowadzącymi !

Pan Jacek Pulikowski, mąż, ojciec troj­ga dzie­ci, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zaangażowany w dzia­łal­ność Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, pro­wa­dzi zaję­cia na Podyplomowym Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. Swoją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, rodzi­com oraz mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Od lat przy­go­to­wu­je mło­dych do odpo­wie­dzial­ne­go pod­ję­cia powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzi­ciel­skie­go. (Z książ­ki Warto być ojcem, Poznań 2010). Jadwiga Pulikowska, żona i mat­ka troj­ga dzie­ci. Od wie­lu lat jest Diecezjalną Doradczynią Duszpasterstwa Rodzin oraz Nauczycielem Naturalnego Planowania …

                                                                                                                                    AMDG !

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.