Rekolekcje dla rodzin w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie 15–17 paź.

 

Rekolekcje Rodzin

wraz z dzieć­mi i młodzieżą

 15–17.10. 2021 r.

Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa

Temat reko­lek­cji: Rola wia­ry w mał­żeń­stwie i w rodzinie

Słowo Życia: Bez wia­ry zaś nie moż­na podo­bać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwie­rzyć,…” ».”(Hbr 11,6)

Piątek 15.10.21 r. Przyjazd.

Temat: Po co rekolekcje?

18.00 Kolacja

19.00 Spotkanie inte­gra­cyj­ne w auli dla wszystkich

20.00 Eucharystia – kapli­ca I p.

21.15  Konferencja wstęp­na dla mał­żeństw (Ks. Bogusław Witkowski CPPS[1])

–  (dzie­ci w tym cza­sie przy­go­to­wu­ją się do snu, lub są z opiekunami)

23.00 Cisza nocna!!

Sobota 16.10.21 r.

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śniadanie

9.30 Konferencja I:

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.00 Konferencja II:

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia– kapli­ca I p.

13.15 Obiad

14.00–16.15 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi

17.30 Wspólne roz­wa­ża­nie Pisma Św.

18.30 Kolacja

19.30 Nabożeństwo Pokutne ( pojednania)Kościół

20.00 Adoracja-okazja do Sakramentu Pokuty

20.30 Przygotowanie dzie­ci do snu

23.00 Zakończenie Adoracji z bło­go­sła­wień­stwem Najśw. Sakramentem rodzin

Cisza Nocna !

Niedziela 17.08.21 r.

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śniadanie

9.00 Konferencja III:

9.45 Czas pytań i dyskusji

10.15 prze­rwa

10.30 Konferencja IV 

11.30 Spotkanie wspól­ne w auli (Wymiana doświadczeń)

12.30 Eucharystia – kapli­ca I p.(świadectwo Wspólnoty Sychar)

13.45 Obiad i zakoń­cze­nie reko­lek­cji AMDG !

Uwagi Organizacyjne !

Uwagi  doty­czą­ce opie­ki nad dziećmi:

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opiekunami.

  1. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia. Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodziców.
  2.  Zajęcia z  dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców, czy­li w godzi­nach: 9.30–13.15; 17.15–18.30 19.00–19.30–22.00. Prosimy o wcze­śniej­sze przy­pro­wa­dza­nie dzie­ci do miej­sca opie­ki min. 5 minut przed kon­fe­ren­cją, lub spo­tka­niem rodziców !
  3. Grupa star­sza uczest­ni­czy w Nabożeństwie Pokutnym

[1]              Misjonarz Krwi Chrystusa

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.