Tablica informacyjna o Sanktuarium przy bramie wjazdowej !!

TABLICA wer­sja przy­je­ta do reali­za­cji 10.09.2021_

Drogi Pielgrzymie i Odwiedzający to miejsce!

Znajdujesz się na tere­nie Sanktuarium Krwi Chrystusa, czy­li na miej­scu świę­tym, dla­te­go god­ność tego miej­sca wymaga:

-zaka­zu wjaz­du moto­cy­kli, rowe­rów itp. w celach rekreacyjnych

-zaka­zu wpro­wa­dza­nia psów bez smyczy

-zaka­zu pale­nia papie­ro­sów i picia alkoholu

-odpo­wied­nio skrom­ne­go stroju

-zaka­zu uży­wa­nia wul­ga­ry­zmów min. na boisku

-odpo­wied­niej kul­tu­ry bycia i zachowania

-zaka­zu czy­nie­nia cze­go­kol­wiek bez zgo­dy odpo­wie­dzial­nych tego miejsca

W Imieniu Misjonarzy Krwi Chrystusa

Kustosz Sanktuarium

W SANKTUARIUM:

 1. NA CO DZIEŃ
 • Możliwość modli­twy przed Relikwiarzem Krwi Chrystusa i otrzy­ma­nia Nim bło­go­sła­wień­stwa indy­wi­du­al­ne­go. Od godz. 8.00 do 17.30.
 • Odsłonięcie reli­kwia­rza i moż­li­wość Adoracji Krwi Chrystusa (pn. — sob. 17.00 — 17.30; nie­dzie­la 17.30 — 18.00)
 1. CO TYDZIEŃ
 • Nabożeństwo do Krwi Chrystusa z bło­go­sła­wień­stwem indy­wi­du­al­nym Relikwiarzem w każ­dy czwar­tek po Mszy św. o godz. 17.30
 • W każ­dy pią­tek od 18.00 godzin­na Adoracja Najświętszego Sakramentu (a pod­czas Wielkiego Postu Droga Krzyżowa)
 1. CO MIESIĄC — w każ­dą III nie­dzie­lę miesiąca
  (oprócz maja, czerw­ca i grudnia)
 • Procesyjna Droga Krwi Chrystusa o 14.30 a po niej indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiarzem
 • 16.00 Eucharystia ze szcze­gól­ną modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i ciała
 1. CO ROK
 • Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi — 24 maja (obcho­dzo­ny w naj­bliż­szą nie­dzie­lę przed tą datą lub po niej)
 • Uroczystość odpu­sto­wa Przenajdroższej Krwi Chrystusa — 1 lip­ca (obcho­dzo­na w ostat­nią nie­dzie­lę czerwca)
 • Odpust św. Kaspra del Bufalo — 21 paź­dzier­ni­ka (obcho­dzo­ny w trze­cią nie­dzie­lę miesiąca)
 • Nocne Czuwanie na Jasnej Górze z sobo­ty na nie­dzie­lę w III week­end grud­nia (lub odpo­wied­nio tydzień wcze­śniej lub później)

Msze świę­te:

 • nie­dzie­la i świę­ta – 9.00, 11.00 i 18.00
 • świę­ta znie­sio­ne i dni powsze­dnie – 17.30

Dla pra­gną­cych wes­przeć budo­wę Świątyni:

kon­to Sanktuarium:
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221 Częstochowa
PEKAO 05 12401213 1111 0010 1419 2581
Z DOPISKIEM BUDOWA 

                                 

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.