13–15.08.2021 r. Rekolekcje rodzin, wakacje w Sanktuarium Krwi Chrystusa Częstochowa

Informujemy,że Rekolekcje Rodzin ter­min: 27.07–01.08.2021 roku są odwo­ła­ne i prze­nie­sio­ne na  ter­min 13–15.08.2021

Prowadzący: Ks. Bogusław Witkowski CPPS i PP. Tlaga Maria i Waldemar z Poradnictwa Rodzinnego z Gdańska, oraz z Wspólnota Sychar,

Temat reko­lek­cji:  Św. Józef wzór ojca i męża w rodzinie

Słowo Życia: „Ja sam i mój dom słu­żyć chce­my Panu”.
(Joz 24,15)

Gdzie: Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

Termin zgło­szeń: do 09.08.2021 z przed­pła­tą 90 zł. od osoby

Jeżeli po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgłoszenia przez tele­fon: 694451259 lub e‑mail: boguslaw@odkupieni.pl; Ofiara: 180 zł. od oso­by, w tym noc­leg i wyży­wie­nie; dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis, dzie­ci od 6–11 roku życia 90 zł. dzie­ci wiek 12 i wię­cej lat jak doro­śli 180 zł.

Drodzy !

Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyjnych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi mał­żeń­skich i rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Częstochowie. Jak Państwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat do pro­wa­dze­nia takich reko­lek­cji zosta­ły zaan­ga­żo­wa­ne tak­że oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Konferencje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzinnym.

Uwagi Organizacyjne !

Zapewniamy opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum, jeśli obostrze­nia sani­tar­ne nie będą mówi­ły coś innego !

Uwagi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi jeśli będzie to moż­li­we (epi­de­mia) :

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Podczas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3‑go roku życia.  Żłobek nie funk­cjo­nu­je. Dzieci poni­żej 3‑go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zajęcia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Podczas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.

Zapraszamy wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodziny !

W imie­niu Wspólnoty Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie. ks. Bogusław cpps

Konto Domu:Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42–221Częstochowa 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 z dopi­skiem“ Rekolekcje dla rodzin”  http://www. sanktuarium.cpps.pl/

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogusław cpps

 Plan reko­lek­cji w przygotowaniu !

Rekolekcje Rodzin wraz z dzieć­mi i młodzieżą

 13–15.08. 2021 r.

Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa

Temat reko­lek­cji: Św. Józef wzór ojca i męża w rodzinie

Słowo Życia: Jeśli dwóch z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będzie, to wszyst­ko otrzy­ma­ją od moje­go Ojca…” ».”(Mt 18,19–20)

Piątek 13.08.21 r. Przyjazd.

Temat: Po co rekolekcje?

18.00 Kolacja

19.00 Spotkanie inte­gra­cyj­ne w auli dla wszystkich

20.00 Eucharystia

21.15  Konferencja wstęp­na dla mał­żeństw (Ks. Bogusław Witkowski CPPS[1])

–  (dzie­ci w tym cza­sie przy­go­to­wu­ją się do snu, lub są z opiekunami)

23.00 Cisza nocna!!

Sobota 14.08.21 r.

Temat: Św. Józef czło­wiek prawy(sprawiedliwy)

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śniadanie

9.30 Konferencja I:

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.00 Konferencja II:

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia-Kościół

13.15 Obiad

14.00–16.15 Czas dla rodzin, oraz dla chęt­nych czas na roz­mo­wy z zapro­szo­ny­mi gośćmi

17.15  Wspólnota  Sychar kon­fe­ren­cja i świa­dec­two[2]

18.30 Kolacja

19.30 Nabożeństwo Pokutne ( pojednania)Kościół

20.00 Adoracja-okazja do Sakramentu Pokuty

20.30 Przygotowanie dzie­ci do snu

23.00 Zakończenie Adoracji z bło­go­sła­wień­stwem Najśw. Sakramentem rodzin

Cisza Nocna !

Niedziela 15.08.21 r.

Temat: Św. Józef  Ojciec posłuszny(posłuszeństwo wiary)

7.30 Pobudka

8.00 Modlitwa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śniadanie

9.00 Spotkanie ani­ma­to­rów grup

9.30 Konferencja III:

10.30 Czas pytań i dyskusji

11.00 Konferencja IV

12.15 Przygotowanie do Mszy św.

12.30 Eucharystia-Kościół

13.30 Obiad i zakoń­cze­nie reko­lek­cji AMDG !

—————————-

[1]              Misjonarz Krwi Chrystusa

[2]              Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.