Nowenna do Krwi Chrystusa

Kiedy:
22 czerwiec 2018 – 30 czerwiec 2018 całodniowy
2018-06-22T00:00:00+02:00
2018-07-01T00:00:00+02:00
Gdzie:
Cały Świat
Koszty:
Bez opłat
Nowenna do Krwi Chrystusa @ Cały Świat

Przed uro­czy­sto­ścią Krwi Chrystusa, 1 lip­ca. Chcemy wspól­nie łączyć się w modli­twie nie­zwy­kle sku­tecz­ną nowen­ną do Krwi Chrystusa. Będziemy modlić się w inten­cjach wszyst­kich uczest­ni­ków nowenny.

W poda­nych inten­cjach ponad­to będzie­my modlić się pod­czas odpu­stu Krwi Chrystusa, 1 lip­ca 2018 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Informacje o odpuście:
https://www.facebook.com/events/213354652621604

(odma­wia się przez 9 dni w połą­cze­niu z inną modli­twą do Krwi Chry­stusa np. lita­nią do Krwi Chrystusa)

Panie Jezu Chryste,kiedy w czter­dzie­ści dni po swo­im zmar­twych­wsta­niu wra­ca­łeś do Ojca, kaza­łeś swo­im uczniom, razem zgro­ma­dzo­nym, ocze­ki­wać na zesła­nie Ducha Świę­tego. Przez dzie­więć dni trwa­li na modli­twie, aby otrzy­mać dar ponad wszyst­kie dary, aby stać się praw­dzi­wymi Apo­sto­łami. Ufa­jąc, że i nam dzi­siaj udzie­lisz swo­ich darów i bło­go­sła­wień­stwa, pro­simy Cię:

Oświeć nasz rozum i oczyść ser­ce, aby­śmy dobrze umie­li się modlić. Jak Apo­sto­łom, udziel i nam łaski trwa­nia na modli­twie wraz z Maryją. Ona jest prze­cież Słu­żeb­nicą Pań­ską i „Wszech­mocą błagającą”.

Panie, Ty powie­dzia­łeś: „pro­ście, a będzie wam dane; szu­kaj­cie, a znaj­dzie­cie; kołacz­cie, a otwo­rzą wam”. Zachę­ceni Twoim sło­wem, przy­cho­dzimy dzi­siaj do Cie­bie, aby z ufno­ścią przed­sta­wić ci nasze prośby.

(chwi­la ciszy)

Jezu, ufa­my Two­jej miło­ści i Two­jemu miło­sier­dziu, któ­re oka­za­łeś nam przez swo­ją naj­droż­szą Krew. Zawsze z cier­pli­wo­ścią pochy­la­łeś się nad bied­nymi i cho­rymi, nad wzgar­dzo­nymi i grzesz­ni­kami. Jak otar­łeś łzy wdo­wy z Nain, wysłu­cha­łeś proś­by set­nika i nagro­dzi­łeś ufność Marty, tak i nas obdarz rado­ścią dozna­nej od Cie­bie pomocy.

Lecz jeśli nasze pra­gnie­nia nie są zgod­ne z Twoją wolą, umoc­nij naszą wia­rę. Z Tobą chce­my mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się sta­nie”. Wzbudź w nas ufność, ze Twoje pla­ny wzglę­dem nas są naj­lep­sze, choć nie zawsze je rozumiemy.

Dzię­ku­jemy Ci już teraz za to w wszyst­ko, co dla nas przy­go­to­wa­łeś, bo Ty jesteś Miło­ścią, i wszyst­ko, co nam dajesz albo na nas dopusz­czasz, słu­ży nam dla nasze­go uświęcenia.

Amen.

Lita­nia do Naj­droż­szej Krwi Chrystusa

Kyrie, elej­son. Chry­ste, elej­son. Kyrie, elejson.
Chry­ste, usłysz nas. Chry­ste, wysłu­chaj nas.
Ojcze z nie­ba, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Synu, Odku­pi­cielu świa­ta, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmi­łuj się nad nami.

Krwi Chry­stusa, Jed­no­ro­dzo­nego Syna Ojca Przed­wiecz­nego, wybaw nas.
Krwi Chry­stusa, wcie­lo­nego Słowa Bożego,
Krwi Chry­stusa, nowe­go i wiecz­nego Przymierza,
Krwi Chry­stusa, przy kona­niu w Ogrójcu spły­wa­jąca na ziemię,
Krwi Chry­stusa, try­ska­jąca przy biczowaniu,
Krwi Chry­stusa, bro­cząca spod cier­nio­wej korony,
Krwi Chry­stusa, prze­lana na krzyżu,
Krwi Chry­stusa, zapła­to nasze­go zbawienia,
Krwi Chry­stusa, bez któ­rej nie ma przebaczenia,
Krwi Chry­stusa, któ­ra poisz i oczysz­czasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chry­stusa, zdro­ju miłosierdzia,
Krwi Chry­stusa, zwy­cię­ża­jąca złe duchy,
Krwi Chry­stusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chry­stusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chry­stusa, rodzą­ca Dziewice,
Krwi Chry­stusa, osto­jo zagrożonych,
Krwi Chry­stusa, ochło­do pracujących,
Krwi Chry­stusa, pocie­cho płaczących,
Krwi Chry­stusa, nadzie­jo pokutujących,
Krwi Chry­stusa, otu­cho umierających,
Krwi Chry­stusa, poko­ju i sło­dy­czy serc naszych,
Krwi Chry­stusa, zadat­ku życia wiecznego,
Krwi Chry­stusa, wyba­wie­nie dusz z otchła­ni czyśćcowej,
Krwi Chry­stusa, wszel­kiej chwa­ły i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, prze­puść nam, Panie.
Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, wysłu­chaj nas, Panie.
Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, zmi­łuj się nad nami.

K. Odku­pi­łeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczy­ni­łeś nas kró­le­stwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszech­mo­gący, wiecz­ny Boże, Ty Jed­no­ro­dzo­nego Syna swe­go usta­no­wi­łeś Odku­pi­cie­lem świa­ta i Krwią Jego dałeś się prze­bła­gać, † daj nam, pro­simy, god­nie czcić zapła­tę nasze­go zbawie­nia i dzię­ki niej dozna­wać obro­ny od zła docze­snego na zie­mi, * aby­śmy wie­ku­istym szczę­ściem rado­wali się w nie­bie. Przez Chry­stusa, Pana nasze­go. Amen.

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.