Nowenna do Krwi Chrystusa

(odma­wia się przez dzie­więć dni w połą­cze­niu z inną modli­twą do Krwi Chrystusa)

Panie Jezu Chryste, kie­dy w czter­dzie­ści dni po swo­im zmar­twych­wsta­niu wra­ca­łeś do Ojca, kaza­łeś swo­im uczniom, razem zgro­ma­dzo­nym, ocze­ki­wać na zesła­nie Ducha Świętego. Przez dzie­sięć dni trwa­li na modli­twie, aby otrzy­mać dar ponad wszyst­kie dary, aby stać się praw­dzi­wy­mi Apostołami. Ufając, że i nam dzi­siaj udzie­lisz swo­ich darów i bło­go­sła­wieństw, pro­si­my Cię:

Oświeć nasz rozum i oczyść ser­ce, aby­śmy dobrze umie­li się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwa­nia na modli­twie wraz z Maryją. Ona jest prze­cież Służebnicą Pańską i „Wszechmocą błagającą”.

Panie, Ty powie­dzia­łeś: „Proście, a będzie wam dane; szu­kaj­cie, a znaj­dzie­cie; kołacz­cie, a otwo­rzą wam”. Zachęceni Twoim sło­wem, przy­cho­dzi­my dzi­siaj do Ciebie, aby z ufno­ścią przed­sta­wić Ci nasze prośby:
(chwi­la ciszy)

Jezu, ufa­my Twojej miło­ści i Twojemu miło­sier­dziu, któ­re oka­za­łeś nam przez swo­ją Najdroższą Krew. Zawsze z cier­pli­wo­ścią pochy­la­łeś się nad bied­ny­mi i cho­ry­mi, nad wzgar­dzo­ny­mi i grzesz­ni­ka­mi. Jak otar­łeś łzy wdo­wy z Nain, wysłu­cha­łeś proś­by set­ni­ka i nagro­dzi­łeś ufność Marty, tak i nas obdarz rado­ścią dozna­nej od Ciebie pomocy.

Lecz jeśli nasze pra­gnie­nia nie są zgod­ne z Twoją wolą, umoc­nij naszą wia­rę. Z Tobą chce­my mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się sta­nie”. Wzbudź w nas ufność, że Twoje pla­ny wzglę­dem nas są naj­lep­sze, choć nie zawsze je rozu­mie­my. Dziękujemy Ci już teraz za to wszyst­ko, co dla nas przy­go­to­wa­łeś, bo Ty jesteś Miłością, i wszyst­ko, co nam dajesz albo na nas dopusz­czasz, słu­ży nam dla nasze­go uświę­ce­nia. Amen

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.