Trochę statystyki

W naszym „Wykazie Grup Pielgrzymkowych modlą­cych się w Sanktuarium Krwi Chrystusa” nali­czy­li­śmy 7440 piel­grzy­mów któ­rzy nawie­dzi­li nasze Sanktuarium, licząc od począt­ku roku 2013 do 20 dnia mie­sią­ca paź­dzier­ni­ka (na pew­no była też duża licz­ba piel­grzy­mów indy­wi­du­al­nych, któ­rzy nie zosta­li zapi­sa­ni w tej księ­dze). Niewątpliwie licz­ba piel­grzy­mów rośnie z roku na rok, z cze­go, jako misjo­na­rze posłu­gu­ją­cy w Sanktuarium, bar­dzo się cieszymy.

Dziękujemy też tym wszyst­kim, któ­rzy przez swój przy­kład, świa­dec­two, zachę­tę, pro­wa­dzą coraz wię­cej ludzi na to świę­te miej­sce kul­tu Przenajdroższej Krwi, aby i inni mogli doświad­czyć bło­go­sła­wio­nej i uzdra­wia­ją­cej mocy Krwi Chrystusa.

Niech Chrystus, któ­ry nas Krwią swo­ją odku­pił, bło­go­sła­wi Wam na każ­dy dzień Waszego życia. My ze swej stro­ny zapew­nia­my o naszej codzien­nej modli­twie za wszyst­kich nawie­dza­ją­cych nasze Sanktuarium.

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.