Msze święte wieczyste

W roku 1886 papież Leon XIII usta­no­wił swo­im bło­go­sła­wień­stwem „Krąg Mszy Świętych Wieczystych”, któ­ry jest gro­nem dobro­czyń­ców, wspie­ra­ją­cych dzia­łal­ność Misjonarzy Krwi Chrystusa. Kapłani – jako dzięk­czy­nie­nie za to wspar­cie – odpra­wia­ją każ­de­go dnia, w róż­nych miej­scach świa­ta, msze św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy Świętej Wieczystej.

Misjonarze, spra­wu­ją­cy Msze Święte Wieczyste, z tych ofiar pro­wa­dzą dzie­ła misyj­ne, któ­re bez wspar­cia nie mogły­by się wła­ści­wie roz­wi­jać. Ta ofia­ra jest zatem tak­że wyra­zem Waszego zaan­ga­żo­wa­nia i uczest­nic­twa w dzie­le misyj­nym Misjonarzy i całe­go Kościoła. Niech więc ta ofia­ra będzie dana w wol­no­ści, w spo­sób rado­sny i dobro­wol­ny, według wła­snych moż­li­wo­ści i chęci.

Zapisanie bli­skich osób do księ­gi Mszy Świętej Wieczystej (żywych i zmar­łych) nie zwal­nia z obo­wiąz­ku oso­bi­stej modli­twy za te oso­by, ale wła­śnie mobi­li­zu­je i zachę­ca do jesz­cze bar­dziej świa­do­mej modli­twy i czę­ste­go przyj­mo­wa­nia Komunii św. w inten­cji tych osób.

Comments:0

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.